Eindejaarstips 2021 – voor de btw

,
Eindejaarstips 2018 - Tips voor de BTW
 1. Meld u aan voor de KOR

Indien uw jaaromzet lager is dan € 20.000 kunt u zich aanmelden voor de kleine ondernemersregeling (KOR) en komt u in aanmerking voor een vrijstellingsregeling. Dit houdt in dat u geen btw in rekening hoeft te brengen en automatisch bent ontheven van de btw-verplichtingen.

Let op

Door toepassing van de KOR verliest u uw recht op btw-aftrek. Ga na of het zinvol is voor u. Meld u dan tijdig aan voor de KOR. Het aanmeldformulier hiervoor moet uiterlijk vier weken voor de ingangsdatum van het aangiftetijdvak waarin u de KOR wilt laten ingaan, door de Belastingdienst zijn ontvangen. Een eenmaal gemaakte keuze voor de KOR geldt voor drie jaar.

 1. Pas juiste btw-tarief toe

Ga na of u wel het juiste btw-tarief berekent aan uw klanten. Het algemene btw-tarief is 21%. Voor sommige goederen en diensten geldt het lage tarief van 9%, het 0%-tarief of een vrijstelling. Controleer welk tarief u moet hanteren.

Let op

Bij zowel de vrijstelling als het 0%-tarief draagt u geen btw af. Er is wel een verschil in aftrek van voorbelasting. Bij toepassing van het 0%-tarief kunt u de voorbelasting in aftrek brengen, terwijl bij een vrijstelling de voorbelasting niet in aftrek kan worden gebracht.

Houd hierbij rekening met eventueel tariefswijzigingen als gevolg van corona. Vanaf 21 december 2020 tot en met 30 september 2021 gold namelijk tijdelijk een btw-tarief van 0% voor:

 • het leveren van vaccins die door het Europees Geneesmiddelenbureau EMA zijn goedgekeurd als coronavaccins;
 • het inenten met deze vaccins;
 • het leveren van coronatestkits die voldoen aan de LCI-richtlijn van het RIVM én aan de bijlage bij deze richtlijn;
 • het testen met deze testkits.

Vanaf 16 april 2021 tot en met 30 september 2021 gold ook tijdelijk  een btw-tarief van 0% voor:

 • het leveren van coronatestkits die op de lijst van de Europese Commissie staan en een CE-nummer hebben;
 • het testen met deze testkits;
 • het leveren van coronazelftestkits waarvoor de minister voor Medische Zorg en Sport ontheffing heeft verleend zodat ze op de Nederlandse markt mogen worden gebracht.

Ook hier mag u voorbelasting blijven aftrekken als u het btw-tarief van 0% toepast.

 1. Let op wijziging activiteiten

Zijn uw activiteiten niet rendabel genoeg en heeft u uw activiteiten gewijzigd of bent u van plan andere activiteiten te gaan uitvoeren? Houdt u rekening met de btw-gevolgen van het wijzigen van uw activiteiten. Het kan namelijk zijn dat u nu geen btw-aangifte hoeft te doen, bijvoorbeeld omdat uw ondernemingsactiviteiten zijn vrijgesteld. Als deze activiteiten later veranderen of u gaat nieuwe activiteiten erbij doen, moet u misschien wél btw-aangifte doen. Dit heeft tot gevolg dat u uw administratie hierop moet inrichten.

 1. Vraag btw terug

Heeft u te maken met een afnemer die uw factuur niet of niet volledig betaalt, en deze ook niet meer zal betalen? Vraag dan de btw terug die u over deze oninbare vordering hebt aangegeven en betaald.

Let op

U heeft ook recht op teruggaaf van btw indien u achteraf een prijsvermindering of volledige kwijtschelding verleent, of de overeenkomst voor het leveren van de prestatie wordt verbroken.

Het bedrag van de teruggaaf door een oninbare vordering, prijsvermindering, volledige kwijtschelding of door het verbreken van de overeenkomst, verwerkt u in de aangifte over het tijdvak waarin de situatie zich heeft voorgedaan.

 1. Meld verbreken fiscale eenheid voor de btw zo snel mogelijk

Indien u niet langer voldoet aan de voorwaarden voor het bestaan van een fiscale eenheid voor de btw, loopt de hoofdelijke aansprakelijkheid voor de btw-schulden van alle ondernemingen binnen de fiscale eenheid door zolang de fiscale eenheid bestaat.

Tip

De fiscale eenheid wordt niet met terugwerkende kracht beëindigd zodat het erg belangrijk is dat u zo snel mogelijk schriftelijk aan de Belastingdienst meldt dat de fiscale eenheid moet worden verbroken.

Let op

Ook indien een deel van de fiscale eenheid wordt ontbonden, moet u dit melden bij de Belastingdienst.