Eindejaarstips 2021 – voor de BV/IB-ondernemer

,
Tips voor de BV/IB-ondernemer
 1. Breng uw zakelijke kosten in kaart

U kunt als ondernemer uw zakelijke kosten in aftrek brengen van uw winst. Het gaat hierbij om kosten die u maakt voor de zakelijke belangen van uw onderneming. Zakelijke kosten waarmee u te maken kunt krijgen, zijn bijvoorbeeld:

 • adviezen over de levensvatbaarheid van de onderneming;
 • inschrijving in het handelsregister;
 • huur van bedrijfsruimte;
 • kantoorartikelen zoals briefpapier;
 • inrichting van een kantoor of werkplaats;
 • onderhoudskosten;
 • verzekeringen;
 • reiskosten met het openbaar vervoer.

Ga na welke kosten u heeft gemaakt om zodoende in kaart te brengen welke kosten als zakelijk kunnen worden aangemerkt.

 1. Heeft u uw administratie op orde?

Als ondernemer bent u wettelijk verplicht een goede administratie op te zetten en bij te houden. Is uw administratie niet volledig? Of bewaart u uw administratie niet lang genoeg? Dan kan dat tot gevolg hebben dat uw omzet en winst door de Belastingdienst wordt vastgesteld en deze zelf de verschuldigde belasting berekent.

U moet er rekening mee houden dat u de volgende gegevens in uw administratie moet hebben:

 • kasadministratie (ook kladaantekeningen) en kassabonnen;
 • financiële aantekeningen, zoals het inkoop- en verkoopboek;
 • tussentijds gemaakte controleberekeningen;
 • ontvangen facturen en kopieën van verzonden facturen;
 • bankafschriften;
 • contracten, overeenkomsten en andere afspraken;
 • agenda’s en afsprakensysteem;
 • correspondentie;
 • software en databestanden, computerprogramma’s en bestanden;
 • gegevens over het aantal kilometers dat u hebt gereden met een zakelijke auto, bijvoorbeeld via een rittenregistratie (indien dit nodig is voor het vermijden van de bijtelling).

Uw administratie moet u ook bewaren. Hierbij geldt voor basisgegevens een bewaartermijn van zeven jaar, die verlengd wordt met eventueel ontvangen uitstel van de Belastingdienst. Gegevens met betrekking tot onroerende zaken moeten tien jaar worden bewaard en de gegevens met betrekking tot het éénloketsysteem (One Stop Shop) tien jaar. De overige gegevens moeten in principe ook zeven jaar worden bewaard, of korter als u hierover afspraken maakt met de Belastingdienst.

Let op

Levert u binnen de Europese Unie goederen aan particulieren en/of zakelijke klanten die geen btw-aangifte hoeven te doen? Dan kunt u per 1 juli 2021 de verschuldigde buitenlandse btw via de Nederlandse Belastingdienst afdragen. Dit gaat via het éénloketsysteem (One Stop Shop Loket). U hoeft zich dan niet in diverse EU-landen als btw-ondernemer te laten registeren.

 1. Maak gebruik van de herinvesteringsreserve

U mag de boekwinst die u heeft behaald met de verkoop, verlies of beschadiging van uw bedrijfsmiddel opnemen in de herinvesteringsreserve. Voorwaarde is dat u op de balansdatum een voornemen hebt om te herinvesteren in een bedrijfsmiddel. De boekwinst op het verkochte bedrijfsmiddel neemt u niet op in de fiscale winst, maar voegt u toe aan de herinvesteringsreserve. Hiermee voorkomt u dat er direct belasting wordt geheven over die boekwinst. Bij verlies of beschadiging ontvangt u mogelijk een vergoeding. Deze vergoeding wordt als opbrengst opgenomen in uw boekhouding. Het verschil tussen deze opbrengst en de boekwaarde van het bedrijfsmiddel is de boekwinst. Deze boekwinst kunt u toevoegen aan de herinvesteringsreserve.

 1. Kijk uit voor vrijval herinvesteringsreserve

Ga in uw administratie na of een reeds gevormde herinvesteringsreserve niet vrijvalt in 2021. De reserve valt namelijk vrij als er drie jaar verstreken zijn na het boekjaar waarin u de reserve heeft gevormd, en u nog niet een herinvestering hebt gedaan.

Let op

Indien u al een begin heeft gemaakt met de investering, maar deze door bijzondere omstandigheden is vertraagd, hoeft de herinvesteringsreserve niet vrij te vallen indien onder andere sprake is van een bijzondere omstandigheid. De coronacrisis is een bijzondere omstandigheid. Ga na of:

 • de herinvestering door de coronacrisis is vertraagd;
 • u al bent begonnen met het aanschaffen of voortbrengen van een bedrijfsmiddel;
 • u voldoet aan de andere voorwaarden voor de herinvesteringsreserve.

 

 1. Maak gebruik van de egalisatiereserve

U kunt als ondernemer uw winst verlagen in de inkomstenbelasting of de vennootschapsbelasting door het vormen van fiscale reserves zoals de egalisatiereserve. U mag een egalisatiereserve vormen voor kosten en lasten van de bedrijfsuitoefening in 2021, die pas in de toekomst tot een piek in de uitgaven leiden. Denk hierbij aan onderhoudskosten voor uw pand.

 1. Pas de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek toe

U kunt onder voorwaarden in aanmerking komen voor een extra aftrekpost, de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek, bij aanschaf van een bedrijfsmiddel dat minimaal € 450 heeft gekost. Om in aanmerking te komen voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek moet u in 2021 een bedrag tussen € 2.401 en € 328.721 investeren in bedrijfsmiddelen voor uw onderneming.

Het fiscaal voordeel is het grootst bij investeringen van € 2.401 tot en met € 59.170. De aftrek bedraagt dan namelijk 28% van het investeringsbedrag. Daarboven wordt het voordeel steeds kleiner. Wellicht is het een tip om de investering uit te stellen bij het bereiken van € 59.170.

Let op

Ga na of u nog oude investeringen heeft waarvoor u de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek niet heeft geclaimd. U kunt ook voor deze oude investeringen alsnog binnen vijf jaar de Belastingdienst verzoeken om toepassing van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek.

 1. Stel uw milieuvriendelijke investering uit

Indien u milieuvriendelijk wilt investeren, is het fiscaal voordeliger om een voorgenomen investering waarvoor u de milieu-investeringsaftrek kunt aanvragen, uit te stellen tot 2022. Vanaf 2022 gelden namelijk voor de milieu-investeringsaftrek hogere percentages. De percentages 13,5%, 27% en 36% worden vervangen door 27%, 36% en 45%.

Let op

Met de milieu-investeringsaftrek profiteert u in 2022 van een investeringsaftrek die kan oplopen tot 45% van het investeringsbedrag. Daarnaast kunt ook gebruikmaken van de willekeurige afschrijving milieu-investeringen. Hiermee kunt u 75% van de investeringskosten afschrijven. Dat kan op een tijdstip dat u zelf bepaalt en levert een liquiditeits- en rentevoordeel op.

 1. Kijk uit voor de desinvesteringsbijtelling

Bent u van plan een bedrijfsmiddel te verkopen? Ga dan na wanneer dit bedrijfsmiddel is aangeschaft. Indien u namelijk voor dit bedrijfsmiddel korter dan vijf jaar geleden de investeringsaftrek hebt toegepast dan kan het zijn dat u een deel van die aftrek moet terugbetalen (desinvesteringsbijtelling). Ga in uw administratie na of de aankoop heeft plaatsgevonden in de periode 2017 tot en met 2021.

 1. Vraag WBSO aan

Houdt u onderneming zich bezig met speur- en ontwikkelingswerk? U kunt mogelijk WBSO aanvragen voor de ontwikkeling van een product, een productieproces, programmatuur en voor het uitvoeren van technisch-wetenschappelijk onderzoek voor:

 • S&O-werkzaamheden van uzelf en/of uw medewerkers;
 • kosten en uitgaven die u maakt voor het uitvoeren van uw eigen S&O-project.

Uw belastingvoordeel

Indien u geen personeel heeft, en u besteedt jaarlijks zelf minimaal 500 uur aan uw ontwikkeling of onderzoek (bijvoorbeeld eenmanszaak) dan ontvangt u een vaste aftrek. Indien u wel personeel heeft en u draagt loonheffing af voor uw werknemers die uw ontwikkeling of onderzoek uitvoeren, dan wordt via uw belastingaangifte een deel van de (loon)kosten en uitgaven van uw R&D-project vergoed. Uw onderneming draagt dan minder loonheffingen af.

Let op

U kunt alleen voor toekomstige werkzaamheden WBSO aanvragen. Een WBSO-aanvraag dient u dus altijd vooraf in.