Eindejaarstips 2021 – voor de BV

,
Eindejaarstips 2018 - Tips voor de BV
 1. Stel uw winst uit

Maak een inschatting van uw winst in 2021. Indien de winst hoger uit zal vallen dan € 245.000, kan het voordelig zijn om opbrengsten zo veel mogelijk uit te stellen. Zo kunt u dit jaar nog vallen onder 15% vennootschapsbelasting en in 2022 mogelijk ook nog profiteren van 15% vennootschapsbelasting. In 2022 zal de grens voor het lage tarief namelijk opgehoogd worden naar € 395.000.

 1. Maak gebruik van de innovatiebox

Bent u bezig met innovatief onderzoek? Dan kunt u mogelijk alle winsten die u behaalt met innovatieve activiteiten in de innovatiebox laten vallen. Het tarief van de vennootschapsbelasting voor deze winsten is 9%.

Let op

Draait u juist verlies met uw innovatieve activiteiten? Dan zijn deze verliezen aftrekbaar en verrekenbaar tegen het normale vennootschapsbelastingtarief. Deze verliezen vallen dus niet onder het lagere tarief van de innovatiebox.

 1. Denk na over verbreking fiscale eenheid

Denk na of een fiscale eenheid voor u nog wel fiscaal aantrekkelijk is. Winsten van de maatschappijen in de fiscale eenheid worden samengevoegd. Houd er dus rekening mee dat indien u binnen de fiscale eenheid meer dan € 245.000 winst maakt, u maar één keer gebruik kunt maken van het opstaptarief van 15%. Volgend jaar geldt dit tarief tot € 395.000. Heroverweeg daarom uw fiscale eenheid en ontbind deze tijdig als dit gewenst is. Als u de verbreking per 2022 wilt realiseren, moet het verzoek vóór 1 januari 2022 zijn ontvangen door de Belastingdienst.

 1. Let op met uitkeren van dividend

Keert uw bv dividend uit, dan betaalt u daar aanmerkelijkbelangheffing over (box 2 van de inkomstenbelasting). Op dit moment betaalt u over dat dividend 26,9% belasting. Dit tarief blijft in 2022 hetzelfde. U kunt de ontvangen bedragen bijvoorbeeld gebruiken voor het aflossen van privéschulden, privé-uitgaven of het verminderen van een lening of rekening courant bij uw bv. Als u het dividend niet gebruikt voor het aflossen van leningen, maar op uw spaarrekening laat staan, kan dat gevolgen hebben voor de te betalen belasting in box 3 en voor uw heffingskortingen. Vraag uw RB om advies.

Let op! Voor de NOW-regeling en het bijzonder uitstel van betaling in verband met de coronacrisis gold als voorwaarde dat het niet is toegestaan om dividend of een bonus uit te keren. Vraag uw RB naar de gevolgen van een dividenduitkering voor uw bv.

 1. Beoordeel uw gebruikelijk loon

Bent u dga? Dan wordt u geacht ten minste een ‘gebruikelijk’ loon te hebben. U kunt dit loon zelf vaststellen. Uw gebruikelijk loon is ten minste gelijk aan het hoogste van de drie volgende bedragen:

 • 75% van het loon uit de ‘meest vergelijkbare dienstbetrekking’;
 • het hoogste loon van de overige werknemers binnen de onderneming of daarmee verbonden lichamen;
 • € 47.000.

Soms mag u een lager gebruikelijk loon hanteren dan € 47.000. Bijvoorbeeld als u slechts in deeltijd werkt voor uw bv. U moet dan wel kunnen aantonen dat u daadwerkelijk minder dan 40 uur per week werkt. Voor dga’s in startups die zich bezighouden met speur- en ontwikkelingswerk en worden gezien als starter voor de S&Oafdrachtvermindering, wordt het gebruikelijke loon niet hoger gesteld dan het wettelijke minimumloon. Hebt u in 2021 een omzetdaling als gevolg van de coronacrisis? Dan mag u uw gebruikelijk loon verlagen naar evenredigheid van deze omzetdaling. Hiervoor gelden wel bepaalde voorwaarden. Neem contact op met uw RB als u wilt weten of u in aanmerking komt voor een verlaging van uw gebruikelijk loon als gevolg van de coronacrisis.

Let op! In 2022 geldt de regeling voor het tijdelijk verlagen van het gebruikelijk loon in verband met de coronacrisis niet meer.

 1. Liquidatie van een deelneming: pak het verlies

Als de bv een deelneming – een dochtervennootschap – liquideert, is het liquidatieverlies aftrekbaar: de deelnemingsvrijstelling is niet van toepassing op een liquidatieverlies. Het liquidatieverlies kan pas in aanmerking worden genomen als de vereffening van de dochtervennootschap is voltooid. Als uw bv nog in 2021 een liquidatieverlies wil nemen, zorg dan dat de vereffening nog in 2021 helemaal is afgerond. Kunt u het verlies fiscaal beter in een volgend jaar gebruiken, wacht dan met het voltooien van de vereffening. Dan blijft het fiscaal verlies langer verrekenbaar.

Let op! U kunt het liquidatieverlies alleen in aanmerking nemen als u vereffent binnen 3 jaar na het kalenderjaar waarin de bv is gestaakt.

 1. Ga een fiscale eenheid aan en behaal voordeel

Heeft u meerdere besloten vennootschappen, dan moet u voor elke vennootschap een aangifte vennootschapsbelasting indienen. Dat wordt anders als u verzoekt om besloten vennootschappen samen op te nemen in een fiscale eenheid. Dan hoeft nog maar één aangifte vennootschapsbelasting te worden ingediend.

Ook zijn dan de meeste onderlinge transacties voor de vennootschapsbelasting niet meer relevant. Daardoor hoeft u over de winst op deze transacties geen belasting te betalen. Bovendien kunnen verliezen van de ene vennootschap worden verrekend met de winsten van de andere vennootschap. Om een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting aan te kunnen gaan moet voldaan worden aan een aantal vereisten. Zo moet de moedermaatschappij minstens 95% van de aandelen bezitten.

Tip! Binnen een fiscale eenheid vennootschapsbelasting moeten de maatschappijen de verschuldigde vennootschapsbelasting verdelen. Zorg daarom voor een overeenkomst waarin de verrekening van deze vennootschapsbelasting goed is vastgelegd.

Let op! Bepaal of een fiscale eenheid voordelig kan zijn. Wilt u met ingang van 1 januari 2022 een fiscale eenheid aangaan, dan moet voor 1 april 2022 een verzoek worden ingediend

 1. Verbreek uw fiscale eenheid tijdig en voorkom nadelen

Heeft u een fiscale eenheid vennootschapsbelasting? Dan kan deze veel voordelen bieden. Een fiscale eenheid kan echter ook nadelen hebben. Alle vennootschappen zijn namelijk hoofdelijk aansprakelijk voor de vennootschapsbelastingschuld van de fiscale eenheid. Dit nadeel kunt u voor toekomstige schulden voorkomen door de fiscale eenheid te verbreken. Een verzoek om de fiscale eenheid te verbreken moet worden gedaan vóór het gewenste moment van verbreking. Dus als u de fiscale eenheid per 1 januari 2022 wilt verbreken, dan moet u het verzoek uiterlijk op 31 december 2021 hebben gedaan.

Let op! Het verbreken van een fiscale eenheid kan ook (nadelige) fiscale gevolgen hebben. Overleg daarom altijd eerst met uw RB.

 1. Ontvoeg maatschappijen en haal tariefvoordeel

Heeft u een fiscale eenheid? Dan kan slechts één keer gebruik worden gemaakt van het lage vennootschapsbelastingtarief (15% over de winst tot € 395.000 in 2022). Als de fiscale eenheid dus in 2022 wordt verbroken, kan mogelijk meerdere malen gebruik worden gemaakt van dit lage tarief. Bepaal daarom of het voordeel van zelfstandige belastingplicht groter is dan het voordeel van de fiscale eenheid en ontvoeg eventueel vennootschappen uit de fiscale eenheid.

Let op! Het ontvoegen van vennootschappen uit de fiscale eenheid kan leiden tot belastingheffing bij de fiscale eenheid. Overleg daarom altijd eerst met uw RB.

 1. Meld het verbreken van een fiscale eenheid voor de btw

Bestaat uw onderneming uit meerdere bv’s die een fiscale eenheid voor de omzetbelasting vormen? En verkoopt u één van die bv’s? Dan verbreekt deze fiscale eenheid. U moet dat wel melden bij de Belastingdienst, anders blijven de overgebleven bv’s aansprakelijk voor de btw-schulden van de verkochte bv; dus ook voor de btw-schulden van de verkochte bv die ná de verkoop van de aandelen ontstaan.

 1. Overweeg verbreking fiscale eenheid btw

Veel ondernemingen zitten in zwaar weer als gevolg van de coronacrisis. Draait één van uw werkmaatschappijen slecht? Vreest u dat die dochtervennootschap het niet gaat redden? Als uw holding met die werkmaatschappij een fiscale eenheid voor de btw vormt, kunt u overwegen om die eenheid te verbreken. Als uw werkmaatschappij het niet redt, moet uw holding namelijk opdraaien voor de btw-schuld van de werkmaatschappij.

Let op! De verbreking van de fiscale eenheid btw vergt een ingreep in de feitelijke verhoudingen. Overleg met uw RB hoe u dat in uw situatie het beste kunt aanpakken.

 1. Pas de fiscale stimuleringsmaatregelen voor innovatie toe

Drijft u een onderneming via een bv? Dan kunt u misschien de innovatiebox toepassen. Winst die uw onderneming behaalt met innovatieve activiteiten worden dan slechts tegen een tarief van 9% belast. Er zijn ook andere fiscale stimuleringsmaatregelen die (veel) liquiditeiten kunnen opleveren. Denk bijvoorbeeld aan de afdrachtvermindering voor speur- en ontwikkelingswerk (S&O-regeling).

 1. Meld betalingsonmacht tijdig

Kan uw bv de verschuldigde loonheffing en/of omzetbelasting niet op tijd betalen? Zorg er dan voor dat u als bestuurder van de bv die betalingsonmacht tijdig meldt bij de Belastingdienst. Doet u dat niet, dan kunt u als bestuurder aansprakelijk worden gesteld voor de schulden van de bv. De melding moet snel gebeuren: over het algemeen binnen twee weken nadat de bv de belasting had moeten betalen.

Let op! Een verzoek om bijzonder uitstel van betaling in verband met de coronacrisis wordt ook aangemerkt als een melding betalingsonmacht. Neem bij liquiditeitsproblemen zo snel mogelijk contact op met uw RB om te bespreken of, wanneer en hoe een melding moet worden gedaan.

 1. Check de voorlopige aanslag vennootschapsbelasting 2021

De regels over belastingrente zijn streng. Zeker in vergelijking tot de rente op een spaarrekening is de rente die u de Belastingdienst moet betalen erg hoog. Voor alle belastingen geldt sinds 1 oktober 2020 het tarief van 4%. Vanaf 1 januari 2022 is de belastingrente voor de vennootschapsbelasting 8%. U moet dus kritisch zijn op uw voorlopige aanslag of voorlopige teruggaaf. Heeft uw bv in 2021 beter gedraaid dan u dacht? Blijkt uit de (voorlopige) cijfers dat de bv over 2021 vennootschapsbelasting moet bijbetalen? Vraag dan om een aanpassing van de voorlopige aanslag vennootschapsbelasting 2021. Hiermee kunt u belastingrente voorkomen.

Let op! Belastingrente voorkomt u door vóór 1 mei 2022 een verzoek om een voorlopige aanslag over 2021 in te dienen, of de aangifte vennootschapsbelasting over 2021 vóór 1 juni 2021 in te dienen

 1. Schuif een deel van de winst door naar 2022

Dit jaar betaalt de bv 15% vennootschapsbelasting over de winst tot € 245.000. Boven die grens betaalt u 25%. Wilt u nog iets besparen en verwacht u dit jaar een winst boven de € 245.000? Het kan fiscaal voordelig zijn om de winst naar volgend jaar te verschuiven als u dan een lagere winst verwacht. In 2022 geldt namelijk een vennootschapsbelastingtarief van 15% voor winsten tot € 395.000. Het doorschuiven van winsten of eerder nemen van kosten kan dus nog wat opleveren.

 1. Niet te verrekenen AB-verlies: vraag om omzetting in korting

Heeft u, de dga, en uw partner geen aanmerkelijk belang meer, maar nog wel niet verrekende verliezen uit aanmerkelijk belang? Vraag de Belastingdienst dan om het nog niet verrekende verlies uit aanmerkelijk belang om te zetten in een belastingkorting van 26,9% (2021) van het bedrag van dit verlies. Neem voor meer informatie contact op met uw RB.

 1. Voorkom discussie: stel altijd een goede leningsovereenkomst op

De laatste jaren heeft de Belastingdienst veel aandacht voor leningen tussen vennootschappen. Als de lening niet op zakelijke voorwaarden is verstrekt, dan is de lening onzakelijk. Van een onzakelijke lening kan sprake zijn als geen aflossingsschema is overeengekomen of als aan de schuldeiser onvoldoende zekerheden zijn verstrekt. Is sprake van een onzakelijke lening, dan is een verlies op die lening niet aftrekbaar van de winst.

Om te voorkomen dat een lening onzakelijk is, moet u allereerst een leningsovereenkomst opstellen. Zorg dat u goede afspraken maakt over de te betalen rente en aflossing en over zekerheden voor de schuldeiser. Dit geldt ook als de lening wordt verstrekt tussen de vennootschap en de aandeelhouder-natuurlijk persoon.

 1. Ga na of u alle overeenkomsten met de bv heeft vastgelegd

De dga en de bv worden nogal eens als één gezien. Strikt genomen is dat natuurlijk niet zo. Dat betekent dat alle overeenkomsten tussen de bv en de dga schriftelijk moeten worden vastgelegd. Ga daarom na of dat voor alle overeenkomsten (arbeidsovereenkomst, pensioenovereenkomst, leningsovereenkomst e.d.) is geregeld.

Tip! Als u toch bezig bent met de schriftelijke vastlegging: controleer of uw personeelsleden allemaal een schriftelijke arbeidsovereenkomst hebben. Zonder schriftelijke arbeidsovereenkomst is het tarief voor de premies werknemersverzekeringen hoger.

 1. Voorkom belasting over een extra beloning: dividend in plaats van loon

Drijft u uw onderneming via een bv en wilt u dit jaar uzelf nog een bonus uitkeren? Door dividend uit te keren in plaats van een bonus, kunt u belasting besparen.

Let op! Voor het uitbetalen van dividend moeten wel een balanstest en een uitkeringstoets worden gedaan. Ga dit altijd na.
Let op! Voor de NOW-regeling en het bijzonder uitstel van betaling in verband met de coronacrisis geldt als voorwaarde dat het niet is toegestaan om dividend of een bonus uit te keren. Vraag uw RB naar de gevolgen van een dividenduitkering voor uw bv.