Eindejaarstips 2021 – voor de dga

,
Eindejaarstips 2018 - Tips voor de DGA
  1. Verlaag uw gebruikelijk loon

Het gebruikelijk loon moet minimaal het hoogste bedrag zijn van de volgende bedragen:

  • 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking;
  • Het hoogste loon van de overige werknemers of;
  • € 47.000.

Let op

Indien u te maken heeft met een omzetdaling van 30% als gevolg van de coronacrisis dan kunt u mogelijk een lager gebruikelijk loon opgeven. Ga na of u voldoet aan de voorwaarden om hiervoor in aanmerking te komen.

  1. Ga na of u wel dividend uit mag keren

Bent u van plan dividend uit te keren? Ga na of dit wel mogelijk is. Denk hierbij aan de uitkeringstoets en balanstest. U kunt alleen dividend uitkeren indien het eigen vermogen van de BV groter is dan de reserves die wettelijk of volgens uw statuten moeten worden aangehouden. Daarnaast toetst het bestuur of de BV ook na de voorgenomen dividenduitkering nog in staat is om aan haar opeisbare schulden te blijven voldoen.

Let op

Ontvangt u de dividenduitkering, terwijl u weet dat uw BV na de uitkering niet aan haar schulden kan voldoen? Dan moet u het tekort dat door de uitkering is ontstaan aanvullen tot maximaal het bedrag dat aan u is uitgekeerd, met wettelijke rente.

Daarnaast kan het uitkeren van dividend mogelijk gevolgen hebben voor uw eventuele NOW-subsidie. Eén van de voorwaarden van de NOW is namelijk dat over 2021 geen dividend of een bonus mag worden uitgekeerd aan de raad van bestuur, bestuur en directie en dat geen eigen aandelen mogen worden ingekocht.

  1. Neem uw leningsovereenkomst onder de loep

Heeft u geld geleend van uw BV? Houd er dan rekening mee dat er een schriftelijke overeenkomst moet zijn tussen u en uw BV. In deze overeenkomst zijn een aflossingsschema en een reëel rentepercentage opgenomen. De overeenkomst moet zakelijk zijn, alsof deze is overeengekomen met een derde. Ga na of uw leningsovereenkomst hieraan voldoet.

  1. Verreken uw verlies uit aanmerkelijk belang

Is uw inkomen uit aanmerkelijk belang negatief? Dan kunt u dit verlies verrekenen met positief inkomen uit aanmerkelijk belang van het jaar ervoor en eventueel met positief inkomen uit aanmerkelijk belang in de komende zes jaar.

Is uw verlies uit aanmerkelijk belang niet te verrekenen omdat u geen aanmerkelijk belang meer heeft? Dan kunt u de Belastingdienst vragen uw verlies uit aanmerkelijk belang om te zetten in een belastingkorting.