Eindejaarstips 2021 – voor de IB-ondernemer

,
Eindejaarstips 2018 - Tips voor de IB-ondernemer
 1. Betaal uw aanslag inkomstenbelasting op tijd

U dient uw aanslag inkomstenbelasting op tijd te betalen, anders moet u invorderingsrente betalen. Heeft u niet genoeg liquiditeit? Vraag dan uitstel van betaling of om een betalingsregeling. De mogelijkheid om uitstel van betaling in verband met de coronacrisis te vragen is per 1 oktober 2021 vervallen. U kunt wellicht, indien u nog niet in staat bent om de belastingen die opkomen vanaf 1 oktober 2021 op tijd te betalen, alsnog tot en met 31 januari 2022 uitstel van betaling hiervoor vragen. Voorwaarden zijn onder meer dat u tot 1 oktober al uitstel van betaling in verband met de coronacrisis had en dat de onderneming levensvatbaar is. Verder moeten de betalingsproblemen tijdelijk van aard zijn, veroorzaakt zijn door de coronacrisis en op een bepaald tijdstip zijn opgelost. Ook indien uw de mogelijkheid krijgt om later te betalen, wordt invorderingsrente in rekening gebracht.

Let op

Vanwege de coronacrisis is het rentepercentage van de invorderingsrente tijdelijk verlaagd van 4% naar 0,01%. Het verlaagde percentage van 0,01% geldt tevens voor de belastingkorting. Dit betekent dat indien u de voorlopige aanslag 2021 in één keer vóór de eerste betaaldatum betaalt, u betalingskorting krijgt tegen een lager percentage. Het rentepercentage van de betalingskorting is namelijk vanaf 23 maart 2020 tot en met 31 december 2021 verlaagd van 4% naar 0,01%. Dit komt omdat het is gekoppeld aan het rentepercentage van de invorderingsrente.

 1. Maak gebruik van de subsidieregeling verduurzaming

Met de Subsidieregeling Verduurzaming kunt u als ondernemer in het mkb een gespecialiseerde adviseur inhuren voor energieadvies op maat. Daarnaast kunt u subsidie krijgen indien u een bewijs kunt overleggen dat u één of meerdere maatregelen uit het energieadvies gaat uitvoeren of heeft uitgevoerd.

Ga na of u in aanmerking komt. U moet als ondernemer tot 250 werknemers (fte’s) in dienst hebben en een jaaromzet van maximaal € 50 miljoen. Daarnaast moet u één of meer bedrijfspanden hebben of een bedrijfspand (of ruimte daarin) huren en niet onder de wettelijke energiebesparingsplicht vallen. Het bedrijfspand mag dus per jaar niet meer dan 25.000 m3 aardgas(equivalent) en 50.000 kWh elektriciteit verbruiken.

Let op

De subsidie geldt van 1 oktober 2021 en loopt tot en met 30 september 2022.

 1. Houd uw uren bij

U kunt als ondernemer in aanmerking komen voor bepaalde aftrekposten (zoals de zelfstandigenaftrek, de meewerkaftrek en de oudedagsreserve) in uw aangifte inkomstenbelasting. U moet dan wel voldoen aan het urencriterium. Dat houdt in dat u ten minste 1.225 uren per kalenderjaar besteedt aan werkzaamheden voor uw onderneming. Ook indien u gedurende het jaar met uw onderneming start, moet u alsnog minimaal 1.225 uren aan uw onderneming besteden om in aanmerking te komen voor de fiscale voordelen. Ga na of u genoeg uren heeft besteed aan uw onderneming.

Let op

Voldoet u door de coronacrisis in 2021 niet aan het urencriterium? U kunt onder voorwaarden wellicht toch in aanmerking komen voor de aftrekposten voor ondernemers in de inkomstenbelasting. Er is namelijk een goedkeuring voor de periode van 1 januari 2021 tot 1 juli 2021. U mag er in die periode van uitgaan dat u ten minste 24 uur per week aan uw onderneming heeft besteed. Ook als u dat niet werkelijk heeft gedaan.

 1. Verreken uw verliezen

Leidt uw onderneming verlies in 2021? Ga na hoe u dit verlies kunt verrekenen. Een verlies uit box 1 kunt u verrekenen met positieve box 1-inkomsten uit de drie voorafgaande jaren en met positieve box 1-inkomsten uit de negen volgende jaren. De verliesverrekening kent een verplichte volgorde: eerst de drie voorafgaande jaren en dan de negen volgende jaren.

Let op

Verliezen die u niet in die periodes kunt verrekenen, verdampen. U kunt die verliezen dan niet meer verrekenen. Het is namelijk ook niet mogelijk om verliezen uit box 1 te verrekenen met positieve resultaten uit aanmerkelijk belang (box 2) en sparen en beleggen (box 3). U kunt dit wellicht tegengaan. Beoordeel of er mogelijkheden zijn om uw winst dit jaar te verhogen. U kunt bijvoorbeeld bepaalde uitgaven uitstellen of omzetten eerder realiseren. Een in januari 2022 geplande verkoop van een bedrijfsmiddel wordt dan wellicht in december 2021 extra aantrekkelijk.

 1. Verlaag uw winst met de zelfstandigenaftrek

Voldoet u als ondernemer aan het urencriterium? Dan kunt u een beroep doen op de zelfstandigenaftrek. De zelfstandigenaftrek bedraagt in 2021 € 6.670. Indien uw winst in 2021 te laag is om de zelfstandigenaftrek helemaal te gebruiken, dan wordt het bedrag van de zelfstandigenaftrek dat u niet hebt gebruikt verrekend met de winsten in de volgende negen jaren. De winst moet in die jaren dan wel hoger zijn dan de zelfstandigenaftrek in die jaren.

 1. Zet uw stakingswinst om in een lijfrente

Staakt u uw onderneming in 2021? Voorkom dan directe afrekening door de stakingswinst om te zetten in een lijfrente. Stakingswinst wordt direct in box 1 belast. Voordeel van de omzetting van stakingswinst in een lijfrente is dat u de extra lijfrentepremie als uitgave voor inkomensvoorzieningen in mindering kan brengen op het inkomen in box 1.

 1. Beloon uw meewerkende partner

Helpt uw partner mee in de onderneming? Check de fiscale mogelijkheden voor de beloning van uw meewerkende partner.

 1. U betaalt uw partner minder dan € 5.000. U kunt mogelijk in aanmerking komen voor de meewerkaftrek indien u aan het urencriterium voldoet. Het werkelijk betaalde bedrag aan uw partner kunt u dan niet in aftrek brengen. Uw partner betaalt geen inkomstenbelasting over deze arbeidsbeloning. Wel dient uw partner 525 uren of meer werkzaam te zijn in uw onderneming.
 2. U betaalt uw partner € 5.000 of meer. U kunt deze vergoeding van uw winst aftrekken. Uw partner betaalt nu wel inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen over deze arbeidsbeloning.

Tip

Behaalt u veel winst? Dan kan het voordelig zijn om samen de onderneming te drijven (maatschap of VOF). De winst wordt dan verdeeld over u en uw partner, waardoor u beiden de lage tariefschijven en de heffingskortingen optimaal kunt benutten. Hoe u de winst verdeelt dient wel zakelijk onderbouwd te worden.

 1. Vorm een oudedagsreserve

U kunt uw winst verlagen door een deel van uw winst uit onderneming toe te voegen aan uw oudedagsreserve. Dit is wel onder de voorwaarde dat u voldoet aan het urencriterium.

De toevoeging aan uw oudedagsreserve over een kalenderjaar is 9,44% van de winst, met in 2021 een maximum van € 9.395. Zo zorgt u dus voor uitstel van belastingheffing over dat deel van de winst. Dit levert u op de korte termijn belastingvoordeel op.

Let op

Uiteindelijk moet u er in de toekomst wel belasting over betalen. Houd hier rekening mee.

 1. Denk aan de mkb-winstvrijstelling

De mkb-winstvrijstelling is een aftrekpost op uw winst. De mkb-winstvrijstelling is een percentage van de behaalde winst uit één of meer ondernemingen. De vrijstelling bedraagt 14% van de winst. U moet de winst eerst verminderen met de ondernemersaftrek.

Let op

De mkb-winstvrijstelling verlaagt uw fiscale winst. Daardoor bent u minder belasting verschuldigd. Als uw onderneming verlies lijdt, verkleint de mkb-winstvrijstelling het fiscale verlies. In dat geval is de vrijstelling dus nadelig voor u.

De aftrek van de mkb-winstvrijstelling is in 2021 beperkt tot het maximale tarief van 43%.

 1. Zorg voor een urenadministratie!

Het urencriterium is de sleutel tot vele fiscale tegemoetkomingen voor IB-ondernemers. Denk aan de zelfstandigenaftrek, de startersaftrek, de oudedagsreserve, de aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk en de meewerkaftrek. U moet aannemelijk maken dat u in een kalenderjaar ten minste 1.225 uur aan de onderneming hebt besteed. Als u geen startende ondernemer (meer) bent en u verricht naast het werk voor uw onderneming nog andere werkzaamheden (in of buiten dienstbetrekking), dan moet u ook aannemelijk maken dat van de voor werkzaamheden beschikbare tijd meer dan de helft is besteed aan uw onderneming.

Door de coronacrisis kan het lastig zijn om aan het urencriterium te voldoen. Om dat te voorkomen, geldt er een goedkeuring voor de periode van 1 januari 2021 tot 1 juli 2021.U mag er in die periode van uitgaan dat u ten minste 24 uur per week aan uw onderneming hebt besteed. Ook als u dat niet werkelijk hebt gedaan. Zijn uw werkzaamheden seizoensgebonden, dan geldt er nog een extra regeling. Ligt de piek van uw werkzaamheden in de periode 1 januari tot en met 30 juni? U mag dan uitgaan van de uren van 2019 in diezelfde periode. Uiteraard moet u die uren van 2019 wel aannemelijk kunnen maken.

 1. Zorg voor een urenadministratie!

Om de dotatie aan uw oudedagsreserve over dit jaar veilig te stellen, is het verstandig om nog vóór het eind van het jaar na te gaan of uw ondernemingsvermogen eind 2021 ten minste gelijk zal zijn aan uw oudedagsreserve per ultimo 2020 plus de verwachte toevoeging over 2021. Als dit niet zo is, dan kunt u nog maatregelen treffen om uw ondernemingsvermogen te verhogen. U kunt bijvoorbeeld vanuit privé stortingen doen op de zakelijke rekening of een periode geen overboekingen doen naar privé. U bouwt uw oudedagsreserve op door jaarlijks een bedrag aan uw oudedagsreserve toe te voegen. Hiertoe bestaat geen verplichting. Voorwaarde is wel dat u voldoet aan het urencriterium. Er is een maximumbedrag dat u jaarlijks mag toevoegen. Voor 2021 is de toevoeging aan de oudedagsreserve 9,44% van de winst die u als ondernemer in Nederland heeft behaald, tot een maximumbedrag van € 9.395.

 1. Regel uw dotatie aan de oudedagsreserve

Als uw partner meewerkt in de zaak, is het reëel om daarvoor een adequate beloning toe te kennen. U heeft de keuze uit vier mogelijkheden, te weten: u kunt een man/vrouwfirma aangaan, u kunt een dienstbetrekking met uw partner aangaan, een reële arbeidsbeloning overeenkomen of kiezen voor de meewerkaftrek. De keuze voor een man/vrouw firma is complex. Raadpleeg daarvoor uw RB.

 1. Kies voor een zakelijke beloning voor uw meewerkende partner

Als uw partner meewerkt in de zaak, is het reëel om daarvoor een adequate beloning toe te kennen. U heeft de keuze uit vier mogelijkheden, te weten: u kunt een man/vrouwfirma aangaan, u kunt een dienstbetrekking met uw partner aangaan, een reële arbeidsbeloning overeenkomen of kiezen voor de meewerkaftrek. De keuze voor een man/vrouw firma is complex. Raadpleeg daarvoor uw RB.

Voor een civielrechtelijke dienstbetrekking met uw partner is vereist dat er sprake is van een gezagsverhouding uit hoofde van de dienstbetrekking. Bij zo’n dienstbetrekking kunt u gebruik maken van faciliteiten in de loonbelasting. Kiest u ervoor om uw partner een reële arbeidsbeloning toe te kennen, dan kunt u deze vergoeding als arbeidskosten ten laste van de winst brengen. Vereist is dan wel dat die vergoeding € 5.000 of meer bedraagt en ook daadwerkelijk betaald wordt.

U kunt de meewerkaftrek toepassen als u als ondernemer winst geniet, aan het urencriterium voldoet en uw partner in het kalenderjaar minimaal 525 uren arbeid in uw onderneming verricht zonder daarvoor enige vergoeding te ontvangen die u ten laste van uw winst kunt brengen. De aftrek bedraagt eenpercentage van de winst oplopend van 1,25% tot maximaal 4%. In tegenstelling tot de dienstbetrekking en de arbeidsbeloning is uw partner geen belasting verschuldigd over de door u geclaimde meewerkaftrek. De keuze voor een dienstbetrekking, een reële arbeidsbeloning of de meewerkaftrek wordt bepaald door de feitelijke situatie. Laat uw RB nog voor het einde van het jaar nagaan welke mogelijkheid voor u en uw partner de beste is.