De NOW-regeling wordt vanaf 1 juli 2021 vrijwel ongewijzigd verlengd met een periode van drie maanden. NOW 4.0 zal dus lopen van 1 juli tot en met 30 september 2021. Net als bij NOW 3.0 zal het maximale vergoedingspercentage 85% zijn en de loonsomvrijstelling 10% van de loonsom. Ook blijft het minimale omzetverlies om voor de NOW in aanmerking te komen 20%, de forfaitaire opslag voor de werkgeverslasten 40% en de maximale vergoeding per werknemer twee keer het maximum dagloon (2 x € 4.859).

Wat is wel gewijzigd?

Een belangrijke wijziging is dat u bij de aanvraag van NOW 4.0 voor de loonsom februari 2021 als referentiemaand moet hanteren. Voor NOW 3.0 (3e, 4e en 5e tranche) was dat juni 2020, maar die referentiemaand is niet meer representatief. Een andere belangrijke wijziging is dat u de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) niet meer hoeft mee te tellen als omzet voor de NOW. Dit geldt vanaf de start van NOW 3.0: 1 oktober 2020. Vraagt u NOW 4.0 en NOW 3.0 aan of hebt u die aangevraagd, dan hoeft u dus geen rekening te houden met de ontvangen TVL.

Tip

Als u TVL heeft ontvangen en daarom geen NOW heeft aangevraagd in de vierde aanvraagperiode, kunt u mogelijk alsnog een aanvraag doen. Dit kan tot 16 juli 2021. U kunt hiervoor bellen met UWV Telefoon NOW.

Let op

Voor de eerste en tweede aanvraagperiode NOW telt de TVL dus wél mee als omzet, ook bij de definitieve berekening van de subsidie.

Minder vaak derdenverklaring nodig

Het aanvragen van de NOW-subsidie brengt de nodige administratieve verplichtingen met zich mee. Een van die administratieve verplichtingen betreft de derdenverklaring. Minister Koolmees stelt voor om het drempelbedrag voor een derdenverklaring bij NOW 3.0 (3e, 4e en 5e tranche) en NOW 4.0 te verhogen naar € 40.000 voor zowel het voorschot (nu: € 20.000) als het definitieve subsidiebedrag (nu: € 25.000). De verwachting is dat hierdoor ongeveer 80% van alle aanvragers geen derdenverklaring meer hoeven aan te leveren.

De bovengrens van € 125.000 – waarboven een accountantsverklaring verplicht is – blijft gelijk, maar gaat ook gelden voor het voorschot (nu: € 100.000). Bij NOW 3.0 en NOW 4.0 moet u dus een derdenverklaring aanleveren bij een subsidiebedrag tussen € 40.000 en € 125.000.

Minder werkzaamheden

Laat u uw NOW-aanvragen verzorgen door een deskundige derde (dat kan ook uw accountant zijn), die ook al uw normale administratieve dienstverlening verzorgt? En komen deze werkzaamheden overeen met die nodig zijn in het kader van de afgifte van de derdenverklaring? In dat geval hoeven deze werkzaamheden niet dubbel te worden uitgevoerd. Dit kon al bij NOW 1.0 en NOW 2.0, maar dit is nu verduidelijkt. De derdenverklaring moet wel altijd bijgevoegd worden bij de vaststellingsaanvraag. De verduidelijking zal worden verwerkt in het nog vast te stellen formulier voor de derdenverklaring bij NOW 3.0 en NOW 4.0.

Gezamenlijke controle NOW 3.0 en 4.0

Maakt u van twee of drie tranches gebruik van NOW 3.0, dan kunnen na afloop van de laatste tranche alle periodes en de van toepassing zijnde voorwaarden in één keer worden gecontroleerd. Maakt u ook gebruik van NOW 4.0, dan kan ook de controle van NOW 4.0 worden betrokken bij de gezamenlijke controle voor NOW 3.0. Nu moeten de controles nog per tranche van NOW 3.0 worden uitgevoerd. Hebt u niet van twee of meer NOW-periodes gebruik gemaakt, dan kunt van de bestaande  controlemethode gebruik blijven maken.

De openingsdata van de loketten voor het indienen van de aanvragen voor de vaststelling van de verschillende tranches in NOW 3.0 en NOW 4.0 worden aangepast, zodat u deze aanvragen in één keer kunt indienen.