Eindejaarstips 2016: Tips voor de BV/ IB ondernemer

[av_textblock size=” font_color=” color=”]

Tips voor de BV/ IB ondernemer

1 Werk volgens de modelovereenkomst

Het zal u niet ontgaan zijn dat vanaf 1 mei 2016 de VAR niet meer geldig is. Vanaf die datum kunt u alleen nog zekerheid krijgen over de loonheffingen als u werkt met en volgens een door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst.

Maakt u gebruik van een modelovereenkomst, dan heeft u alleen vrijwaring als ook daadwerkelijk volgens die overeenkomst wordt gewerkt. Wordt in de praktijk afwijkend gewerkt, dan vervalt de vrijwaring en kan de Belastingdienst alsnog op dat moment beoordelen of wel of niet sprake is van een dienstbetrekking.

Let op

Zorg daarom dat de modelovereenkomst waarmee u werkt in overeenstemming is met uw individuele omstandigheden en werkwijze. Kunt u een dergelijke modelovereenkomst niet vinden op de website van de Belastingdienst, leg dan tijdig uw eigen overeenkomst voor bij de Belastingdienst.

U heeft tot 1 mei 2017 de tijd om uw werkwijze aan te passen en uw modelovereenkomsten voor te leggen aan de Belastingdienst. Gedurende deze tijd zal de Belastingdienst een terughoudend handhavingsbeleid voeren. Vanaf 1 mei 2017 moet u uw zaken echter definitief op orde hebben.

Tip

U bent niet verplicht om een modelovereenkomst af te sluiten, maar zonder goedgekeurde modelovereenkomst heeft u in ieder geval geen zekerheid.

Tip

Overgangsperiode:

Als u op dit moment nog niet een dergelijke modelovereenkomst heeft afgesloten, hoeft u niet in paniek te raken. Er geldt namelijk een overgangsperiode die loopt tot 1 mei 2017. Gedurende deze periode krijgt u de tijd om uw werkwijze aan te passen. Om te voorkomen dat de Belastingdienst met terugwerkende kracht vanaf 1 mei 2016 kan naheffen, hoeft u dus nu nog niet klaar te zijn. U moet echter wel kunnen laten zien dat u zich inspant om te komen tot een juiste overeenkomst en werkwijze.

2 Beoordeel of sprake is van een dienstbetrekking

De Belastingdienst beoordeelt de modelovereenkomsten uitsluitend op de gevolgen voor de loonheffingen en werknemersverzekeringen. Deze beoordeling betreft het antwoord op de vraag of sprake is van een dienstbetrekking. Voor de aanwezigheid van een dienstbetrekking dient in ieder geval aan de volgende drie voorwaarden te zijn voldaan:

 • De opdrachtnemer is verplicht persoonlijk arbeid te verrichten
 • De opdrachtgever is verplicht hiervoor een beloning te betalen.
 • Er is sprake van een gezagsverhouding tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer die vergelijkbaar is met werkgeversgezag.

De beoordeling of sprake is van een dienstbetrekking is niet eenvoudig te maken en is sterk afhankelijk van de feitelijke situatie. Als hulpmiddel kan gebruik worden gemaakt van het door de Belastingdienst gepubliceerde overzicht met bepalingen, die wel of juist niet tot een dienstbetrekking kunnen leiden. Daarnaast heeft de Belastingdienst haar beoordelingskaders van de modelovereenkomsten gepubliceerd.

Tip:

Zekerheid over wel of geen dienstbetrekking, heeft u alleen als u gebruik maakt van een goedgekeurde modelovereenkomst en u in de praktijk ook daadwerkelijk volgens die overeenkomst werkt.

3 Bekijk of u uw winst kunt beïnvloeden

Indien u een BV heeft, bepaalt de hoogte van uw winst welk tarief voor de vennootschapsbelasting geldt:

 • Voor winsten tot € 200.000 geldt het mkb-tarief van 20%;
 • Voor winsten boven € 200.000 geldt een tarief van 25%.

Bekijk of er mogelijkheden zijn om de winst van uw BV uit te stellen. De eerste tariefschijf van de vennootschapsbelasting van 20% wordt namelijk in 2018 verlengd van € 200.000 naar € 250.000, in 2020 van € 250.000 naar € 300.000 en in 2021 van € 300.000 naar € 350.000. Hierdoor valt straks een groter deel van de winst in het tarief van 20%.

4 Winst uitstellen door voorziening

Gezien de verlenging van de eerste schijf van de vennootschapsbelasting kan het aantrekkelijk zijn om uw winst uit te stellen door het vormen van een voorziening. Hiervoor moet u aantonen dat de toekomstige uitgaven hun oorsprong vinden in feiten en omstandigheden die zich hebben voorgedaan voor de balansdatum en dat een redelijke mate van zekerheid bestaat dat de uitgaven in de toekomst worden gedaan. Verder geldt dat de toekomstige uitgaven ook moeten kunnen worden toegerekend aan de periode voorafgaande aan de balansdatum.

 Tip

U kunt een voorziening vormen voor bijvoorbeeld een reorganisatie, onderhoud, saneringskosten, het verlenen van garantie op producten of jubileumuitgaven voor het personeel. Ga na of dit haalbaar is binnen uw BV.

5 Verlaag uw winst met het ondernemingsverlies

Ga na of u nog ondernemingsverliezen uit het verleden heeft die u kunt verrekenen met uw behaalde winsten. U kunt namelijk uw verlies in de vennootschapsbelasting verrekenen met de belastbare winst uit het voorafgaande jaar (carry-back) of met de winsten uit de komende negen jaar (carry-forward). Uw ondernemingsverlies in de inkomstenbelasting kunt u verrekenen in box 1 met positieve inkomsten uit de drie voorafgaande jaren en de negen volgende jaren.

Tip

Heeft u geen winst behaald en loopt u zo het risico dat uw verlies verloren gaat? Haal dan uw winst naar voren. U kunt bijvoorbeeld een bedrijfsmiddel verkopen.

 

6 Verlaag uw winst door te investeren

Verwacht u dat uw winst hoog uit zal vallen dit jaar? Ga na of u bedrijfsmiddelen dient aan te schaffen voor uw onderneming. Doet u dit nog voor het einde van het jaar dan verlaagt u daarmee uw winst.

7 Pas de investeringsaftrek toe

Naast dat investeringen uw winst verlagen kunt u ook nog eens in aanmerking komen voor een gunstige fiscale aftrekpost,

namelijk de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. U dient wel een investering te hebben gedaan tussen de € 2.300 en € 309.693.

Tip

Heeft u meerdere kleine investeringen? Zorg ervoor dat u aan het einde van het jaar genoeg investeringen hebt gedaan om boven de drempel van € 2.300 te komen.

Let op

Niet alle bedrijfsmiddelen komen in aanmerking voor de investeringsaftrek. Zo zijn bedrijfsmiddelen met een investeringsbedrag van minder dan € 450 uitgesloten, maar ook bijvoorbeeld goodwill, grond, woonhuizen en personenauto’s die niet bestemd zijn voor beroepsvervoer.

8 Kijk uit voor de desinvesteringsbijtelling

Heeft u in de afgelopen vijf jaar gebruikgemaakt van de investeringsaftrek en verkoopt u het bedrijfsmiddel weer of stoot u het bedrijfsmiddel af, dan krijgt u mogelijk te maken met de desinvesteringsbijtelling. Deze bepaalt dat u de aftrek gedeeltelijk terug moet betalen. Houd hier dus rekening mee. Door de vijf-jaar grens kan het handig zijn om een desinvestering nog even uit te stellen.

9 Breng zakelijke kosten in aftrek

Uw winst wordt ook verlaagd door zakelijke kosten in aftrek te brengen. Dit zijn kosten die u maakt voor de zakelijke belangen van uw onderneming en die binnen redelijke grenzen nodig zijn voor de uitoefening van uw onderneming. Alle andere kosten zijn niet aftrekbaar.

Tip

Ga na of u bijvoorbeeld te maken heeft met de volgende kosten in uw onderneming. Deze kosten kunnen namelijk als zakelijk worden bestempeld:

 • adviezen over de levensvatbaarheid van de onderneming;
 • inschrijving in het handelsregister;
 • huur van bedrijfsruimte;
 • briefpapier en ander correspondentiemateriaal;
 • inrichting van een kantoor of werkplaats;
 • onderhoudskosten;
 • telefoonkosten;
 • verzekeringen.

10 Maak gebruik van voorlopige verliesverrekening

Heeft u dit jaar te maken met een verliesgevende BV en heeft u geld nodig? Vraag de Belastingdienst na het indienen van de aangifte vennootschapsbelasting 2016 om een voorlopige verliesverrekening. De Belastingdienst zal dan alvast 80% van het vermoedelijke verlies verrekenen met de winst van 2015. U ontvangt een teruggaaf.

11 Wees voorzichtig met een voorlopige teruggaaf

Een voorlopige teruggaaf kan aantrekkelijk zijn omdat het direct liquiditeit oplevert. Maar pas op, u kunt naderhand wel geconfronteerd worden met belastingrente, indien die teruggaaf niet blijkt te kloppen. De belastingrente bedraagt momenteel 8% voor de vennootschapsbelasting. Voorkom deze hoge rente en zorg dat uw voorlopige aanslag overeenstemt met de werkelijkheid. Dit geldt niet alleen voor de vennootschapsbelasting. Voor andere belastingen (waaronder de inkomstenbelasting) is de rente misschien minder hoog maar met 4% nog steeds fors.

12 Denk aan de herinvesteringsreserve

Heeft u dit jaar een bedrijfsmiddel verkocht? U hoeft de opbrengst niet als winst op te geven als u het reserveert om weer een bedrijfsmiddel te kopen. Voorwaarde is dat u op de balansdatum een voornemen hebt om te herinvesteren in een bedrijfsmiddel. De boekwinst op het verkochte bedrijfsmiddel neemt u dan niet op in de fiscale winst, maar voegt u toe aan de herinvesteringsreserve. Hiermee voorkomt u dat er direct belasting wordt geheven over die boekwinst.

13 Bewaar uw administratie

Gooi niet al te snel uw administratie weg. U moet namelijk rekening houden met de wettelijke bewaartermijn van ten minste zeven jaar van uw administratieve gegevens. Met betrekking tot onroerende zaken en rechten waaraan deze zijn onderworpen, moet u de btw-boekhouding tien jaar bewaren. Permanente stukken (aktes, pensioen- en lijfrentepolissen enzovoort) mogen niet worden weggegooid.

14 Regel uitstel voor uw belastingschulden

Kunt u uw belastingschulden tijdelijk niet op tijd voldoen? Vraag dan telefonisch uitstel van betaling aan bij de Belastingdienst.

De Belastingdienst verleent maximaal vier maanden uitstel van betaling. De Belastingdienst verleent alleen kort telefonisch uitstel als:

 • uw totale openstaande belastingschuld minder dan € 20.000 bedraagt,
 • u nog geen dwangbevel heeft gekregen voor de openstaande belastingschuld,
 • in de openstaande belastingschuld geen onbetaalde vergrijpboete is begrepen.

Let op

Een belastingschuld waarvoor u uitstel van betaling heeft in verband met een bezwaarschrift telt niet mee voor de grens van € 20.000.

Tip

Denkt u dat u uw openstaande belastingschulden niet binnen maximaal vier maanden kunt betalen? Vraag dan meteen schriftelijk uitstel van betaling aan voor een langere periode. De Belastingdienst verleent namelijk geen uitstel van betaling voor aanslagen waarvoor al eerder kort telefonisch uitstel van betaling is verleend.

Lees hier verder:
[/av_textblock]

Over de auteur

Scroll naar boven