Eindejaarstips 2018 – Tips voor de BV/IB-ondernemer

1. Denk aan de investeringsaftrek

Heeft u nieuwe bedrijfsmiddelen aangeschaft of bent u van plan dit te doen? U kunt hiervoor onder voorwaarden in aanmerking komen voor een extra aftrekpost, de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Om in 2018 in aanmerking te komen voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek moet u een bedrag tussen € 2.301 en € 314.673 investeren in bedrijfsmiddelen voor uw onderneming.

Tip

Heeft u in 2018 grote investeringen gedaan en dreigt u het maximumbedrag van € 314.673 te overschrijden? Kijk dan of u uw investeringen uit kunt stellen tot 2019. Zo voorkomt u dat uw recht op investeringsaftrek vervalt.

2. Pas de energie-investeringsaftrek toe

Ook kunt u in aanmerking komen voor een aftrek van 54,5% als u investeert in nieuwe bedrijfsmiddelen die voorkomen op de Energielijst 2018. Het minimale investeringsbedrag is € 2.500 per bedrijfsmiddel. Het totale maximuminvesteringsbedrag is € 121.000.000.

Let op

Meld uw investering op tijd. U moet binnen drie maanden na het geven van de opdracht tot levering een melding doen op mijn.rvo.nl.

3. Milieuvriendelijk geïnvesteerd? Pas de MIA en de VAMIL toe

Indien u milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen heeft aangeschaft voor uw onderneming kunt u mogelijk een beroep doen op de milieu-investeringsaftrek (MIA) en de willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL). Controleer eerst of uw nieuwe bedrijfsmiddelen op de Milieulijst voorkomen. Op deze lijst staan namelijk alle bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor MIA en/of VAMIL.

De MIA biedt u de mogelijkheid om maximaal 36% van uw investeringsbedrag in mindering te brengen op uw fiscale winst. Het percentage van de aftrek is afhankelijk van de milieu-effecten en de gangbaarheid van het bedrijfsmiddel.

Met de VAMIL kunt u een investering op een willekeurig moment afschrijven. Door op een zelf te bepalen moment af te schrijven kan een rente- en liquiditeitsvoordeel optreden.

Let op

Ook voor deze regelingen moet u uw investering melden bij RVO.nl binnen drie maanden nadat u de investeringsverplichting bent aangegaan. Bent u te laat dan komt u niet meer in aanmerking voor de aftrek.

4. Laat uw herinvesteringsreserve niet vrijvallen

Heeft u een herinvesteringsreserve gevormd? Ga dan na of de herinvesteringstermijn van drie jaar in 2018 verloopt. Indien u tegen het einde van de termijn zit dan moet u een herinvestering doen anders valt de herinvesteringsreserve vrij in de winst en bent u hierover belasting verschuldigd.

Tip

Gaat u het dit jaar niet meer redden om een herinvestering te doen? Ga dan na of u in aanmerking komt voor verlenging van de termijn voor het aanhouden van een herinvesteringsreserve. De Belastingdienst is hiertoe in zeer uitzonderlijke gevallen bereid.

5. Bedrijfsmiddel wel of niet verkopen

Bent u van plan om uw bedrijfsmiddelen te verkopen? Breng dan in kaart wanneer uw deze bedrijfsmiddelen heeft aangeschaft en of u toen de investeringsaftrek hebt geclaimd. Indien de verkoop namelijk plaatsvindt binnen vijf jaar na het begin van het kalenderjaar waarin u de investering deed, moet u een deel van die aftrek terugbetalen via de desinvesteringsbijtelling. U kunt in dat geval de verkoop beter uitstellen.

Let op

Ook indien u stopt met uw onderneming kunt u geconfronteerd worden met de desinvesteringsbijtelling. Deze geldt ook in dit geval voor de bedrijfsmiddelen waarvoor u de voorgaande vijf jaar investeringsaftrek hebt toegepast en die u bij het stoppen van uw onderneming vervreemdt of overbrengt naar uw privévermogen. Ga dus na of het zinvol is om uw onderneming dit jaar te stoppen of het uit te stellen.

6. Haal verwachtte uitgaven naar voren

Staan er bepaalde uitgaven gepland in 2019? Indien 2018 financieel een goed jaar voor u is dan kunt u uw fiscale winst proberen te verlagen door die uitgaven al in 2018 te doen. Ook kunt u onder voorwaarden een voorziening vormen voor (grote) uitgaven die u in 2019 of later denkt te zullen doen.

Tip

U kunt een voorziening vormen voor bijvoorbeeld een reorganisatie, onderhoud, saneringskosten, het verlenen van garantie op producten of jubileumuitgaven voor het personeel. Ga na of dit haalbaar is binnen uw BV.

7. Vraag WBSO aan

Houdt u onderneming zich bezig met speur- en ontwikkelingswerk? Ga dan na of u in aanmerking komt voor de WBSO. De WBSO verlaagt de loonkosten en andere kosten en uitgaven voor uw projecten.

De WBSO kent vier soorten projecten die in aanmerking komen voor de regeling:

  • Ontwikkeling van producten, processen of programmatuur;
  • Technisch wetenschappelijk onderzoek;
  • Analyse technische haalbaarheid;
  • Technisch onderzoek.

Tip

U kunt het voordeel van de WBSO verrekenen via uw belastingaangifte. Het is wel van belang hoe u uw onderneming drijft. Ondernemers met werknemers dragen minder loonheffing af en zelfstandigen krijgen een vaste aftrek.

8. Nieuwe onderneming? Denk aan uw aanloopkosten

Ook de zakelijke kosten die u in uw voorfase van uw onderneming hebt gemaakt, kunt u in aftrek brengen van uw winst. Maak een overzicht van deze aanloopkosten. Denk bijvoorbeeld aan de kosten die u heeft moeten maken om de markt te verkennen en ingewonnen adviezen.

9. Ruim uw oude administratie op

De fiscale bewaartermijn voor uw administratie bedraagt in beginsel zeven jaar. U mag dan ook uw administratie over 2011 en eerdere jaren weggooien na 31 december 2018.  Bij uitstel van aangifte wordt de periode van zeven jaar verlengd met het verleende uitstel.

Let op

Uw administratie die ziet op het gebruik van onroerende zaken, elektronische diensten, telecommunicatiediensten en radio- en tv-omroepdiensten, moet u tien jaar bewaren inclusief het jaar van eerste ingebruikname.

Scroll naar boven