Eindejaarstips 2017 – Tips voor de BV/ IB ondernemer

[av_one_full first min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_breaking=” mobile_display=”]

[av_textblock size=” font_color=” color=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” admin_preview_bg=”]

Tips voor de BV/IB-ondernemer

 1. Pas de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek toe

U komt in aanmerking voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek indien u geïnvesteerd heeft in bedrijfsmiddelen voor een bedrag tussen de € 2.300 en € 312.176. Voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek hoeft een bedrijfsmiddel niet nieuw te zijn. U kunt dus ook aftrek claimen voor investeringen in bijvoorbeeld gebruikte bureaustoelen.

Tip

Heeft u in 2017 grote investeringen gedaan en dreigt u het maximumbedrag van € 312.176 te overschrijden? Kijk dan of u uw investeringen uit kunt stellen tot 2018. Zo voorkomt u dat uw recht op investeringsaftrek vervalt.

 1. Aftrek voor milieuvriendelijke investeringen

Heeft u geïnvesteerd in milieuvriendelijke technieken? Ga dan na of u in aanmerking kunt komen voor de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). Deze fiscale investeringsfaciliteiten kunnen u mogelijk de volgende fiscale voordelen opbrengen:

 • Met de MIA profiteert u van een investeringsaftrek die kan oplopen tot 36% van het investeringsbedrag.
 • Met de Vamil kunt u 75% van de investeringskosten afschrijven. Dat kan op een door uzelf te bepalen tijdstip en levert een liquiditeits- en rentevoordeel op.
 1. Aftrek voor energiezuinige investeringen

Heeft u energiezuinig geïnvesteerd in 2017? Ga dan na of u in aanmerking komt voor de energie-investeringsaftrek (EIA). Deze fiscale aftrek krijgt u voor duidelijk omschreven investeringen (specifiek) maar ook voor maatwerkinvesteringen (generiek) die een forse energiebesparing opleveren.

Tip

Probeer dit jaar nog uw energiezuinige investeringen te doen. U kunt namelijk 55% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst. In 2018 zal mogelijk het percentage van de EIA met 0,5% worden verlaagd. Het aftrekpercentage EIA zal hierdoor in 2018 54,5% bedragen.

Let op

Voor EIA en MIA/Vamil moet u de investering melden bij RVO.nl binnen drie maanden nadat u de investeringsverplichting bent aangegaan. Bent u te laat dan komt u niet meer in aanmerking voor de aftrek.

 1. Kijk uit voor de desinvesteringsbijtelling

Bent u van plan een bedrijfsmiddel te verkopen? Ga dan na wanneer dit bedrijfsmiddel is aangeschaft. Indien u namelijk voor dit bedrijfsmiddel korter dan vijf jaar geleden de investeringsaftrek hebt toegepast dan kan het zijn dat u een deel van die aftrek moet terugbetalen (desinvesteringsbijtelling).

Tip

Beoordeel of de vijfjaarstermijn reeds verstreken is in 2017. Zo niet, stel een verkoop van het bedrijfsmiddel dan indien mogelijk uit.

 1. Einde onderneming? Ook hier de desinvesteringsbijtelling

Ook indien u stopt met uw onderneming kunt u geconfronteerd worden met de desinvesteringsbijtelling. Deze geldt ook in dit geval voor de bedrijfsmiddelen waarvoor u de voorgaande vijf jaar investeringsaftrek hebt toegepast en die u bij het stoppen van uw onderneming vervreemdt of overbrengt naar uw privévermogen. Ga dus na of het zinvol is om uw onderneming dit jaar te stoppen of het uit te stellen.

 1. Pas de WBSO toe

Houdt uw onderneming zich bezig met speur- en ontwikkelingswerk? Ga dan na of u in aanmerking komt voor de WBSO. De WBSO verlaagt de loonkosten en andere kosten en uitgaven voor uw projecten, bijvoorbeeld voor prototypes of onderzoeksapparatuur.

Tip

U kunt het voordeel van de WBSO verrekenen via uw belastingaangifte. Het is wel van belang hoe u uw onderneming drijft. Ondernemers met werknemers dragen minder loonheffing af en zelfstandigen krijgen een vaste aftrek.

 1. Voorkom vrijval herinvesteringsreserve

Ga na of u in 2014 een herinvesteringsreserve heeft gevormd. Zo ja, dan is het raadzaam om voor het einde van dit jaar nog een herinvestering te doen. Doet u dit niet, dan valt de reserve in beginsel vrij in de winst en wordt deze belast.

Tip

Gaat u het dit jaar niet meer redden om een herinvestering te doen? Ga dan na of u in aanmerking komt voor verlenging van de termijn voor het aanhouden van een herinvesteringsreserve. De Belastingdienst is hiertoe in zeer uitzonderlijke gevallen bereid.

 1. Maak gebruik van de innovatiebox

Valt u onder de vennootschapsbelasting en bent u innovatief bezig? Dan kunt u wellicht een beroep doen op de innovatiebox. Alle winsten die u behaalt met innovatieve activiteiten, vallen in innovatiebox en worden belast tegen een verlaagd vennootschapsbelastingtarief van 5%. Houdt u wel rekening met de nieuwe voorwaarden voor de innovatiebox die in 2017 zijn gaan gelden.

Tip

Het vennootschapsbelastingtarief in de innovatiebox wordt per 1 januari 2018 verhoogd van 5% naar 7%. Het is daarom raadzaam om te beoordelen of de winst uit uw innovatieve activiteiten in 2017 kunnen vallen. Zo kunt u nog gebruikmaken van een lager belastingtarief.

 1. Verzoek om einde fiscale eenheid

Om per 1 januari 2018 een of meer vennootschappen uit een bestaande fiscale eenheid te ontvoegen dient u uiterlijk 31 december 2017 een verzoek tot ontvoeging in te dienen bij de Belastingdienst. Door een fiscale eenheid vennootschapsbelasting te verbreken, worden de BV’s weer zelfstandig belastingplichtig. Hiermee kunt u profiteren van het tariefopstapje van 20% bij winsten tot € 200.000 van iedere BV afzonderlijk.

 1. Maak gebruik van de ondernemersfaciliteiten

Vallen uw inkomsten uit onderneming in de inkomstenbelasting? Toets of u in aanmerking komt voor de ondernemersfaciliteiten zoals de zelfstandigenaftrek, de startersaftrek en de meewerkaftrek. Kijk hierbij of u voldoet aan het urencriterium. U moet in 2017 minimaal 1.225 uren werken aan, in en voor uw onderneming. Bent u niet alleen ondernemer maar bijvoorbeeld ook werknemer, dan zit er een addertje onder het gras. U moet namelijk meer dan de helft van uw totale werktijd aan uw bedrijf besteden.

Tip

Vergeet niet uw uren te administreren zodat u bij vragen of controle van de Belastingdienst kan aantonen dat u aan het urencriterium voldoet.

Let op

Er zijn nu al plannen om de zelfstandigenaftrek in de toekomst te verlagen. De zelfstandigenaftrek wordt namelijk vanaf 2020 in vier jaarlijkse stappen van 3%-punt verlaagd naar het basistarief, indien de zelfstandigenaftrek in aftrek gebracht wordt tegen het tarief van de tweede schijf.

 1. Maak gebruik van de MKB-winstvrijstelling

Voldoet u niet aan het urencriterium dan komt u nog wel in aanmerking voor de MKB-winstvrijstelling. Deze vrijstelling vermindert uw belastbare winst uit onderneming na ondernemersaftrekken (zoals bijvoorbeeld de zelfstandigenaftrek) met 14%.

Let op

De MKB-winstvrijstelling werkt nadelig in geval van verliezen. Bij een verlies verkleint de MKB-winstvrijstelling dit verlies.

 

 1. Maak gebruik van de inkeerregeling

Dit is u laatste kans om schoon schip te maken met de Belastingdienst. De inkeerregeling wordt namelijk afgeschaft. U kunt nog alles rechttrekken zonder sancties als het gaat om aangiften die vóór 1 januari 2018 zijn gedaan of hadden moeten zijn gedaan en met betrekking tot inlichtingen, gegevens of aanwijzingen die vóór 1 januari 2018 zijn verstrekt of hadden moeten zijn verstrekt.

Tip

Ondanks dat de inkeerregeling uit de wet gaat, is het toch raadzaam om tot vrijwillige verbetering over te gaan. De Belastingdienst kan daar in de praktijk rekening mee houden en zodoende de boete enigszins matigen.

 

 1. Maak gebruik van de giftenaftrek

U kunt nog een jaar langer een beroep doen op de verhoogde giftenaftrek in de inkomsten- en vennootschapsbelasting bij schenkingen aan een zogenaamde culturele instelling (multiplier giftenaftrek). Aftrekbare giften aan culturele instellingen worden namelijk voor het bepalen van de giftenaftrek verhoogd met 25%, maar in totaal ten hoogste met € 1.250.

 

 1. Maak gebruik van uw ondernemingsverlies

Ga na of u nog ondernemingsverliezen heeft uit het verleden, die nog niet verrekend zijn. U kunt namelijk uw verlies in de vennootschapsbelasting verrekenen met de belastbare winst uit het voorafgaande jaar of met de winsten uit de komende negen jaar. Maak gebruik van deze mogelijkheid nu het nog kan. De voorwaartse verliesverrekening wordt namelijk beperkt tot zes jaar per 1 januari 2019.

Uw ondernemingsverlies in de inkomstenbelasting kunt u in box 1 verrekenen met positieve inkomsten uit de drie voorafgaande jaren en de negen volgende jaren.

Let op

Indien de negenjaarstermijn verstreken is dan bent u uw verlies definitief kwijt.

 1. Ondernemer of in loondienst?

De Wet DBA heeft alleen commotie teweeggebracht en komt daarom te vervallen. Hoe kunt u straks bewijzen dat u als zelfstandige ondernemer opereert?

 • De Belastingdienst gaat straks per definitie uit van een arbeidsovereenkomst bij een laag tarief in combinatie met een langere duur van de overeenkomst of een laag tarief in combinatie met het verrichten van reguliere bedrijfsactiviteiten.
 • Voor zelfstandigen boven het ‘lage’ tarief wordt een ‘opdrachtgeversverklaring’ ingevoerd, die zekerheid vooraf moet geven.
 • Indien uw tarief hoog is, wordt een ‘opt out’ voor de loonbelasting en de werknemersverzekeringen ingevoerd.
 1. Controleer uw voorlopige aanslag

Heeft u een voorlopige aanslag ontvangen voor de verschuldigde inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting? Controleer of deze aanslag wel overeenkomt met uw werkelijk behaalde resultaten. Het bedrag van deze aanslag is namelijk een voorlopige berekening gebaseerd op uw resultaten van vorige jaren. Indien de voorlopige aanslag niet meer overeenkomt met uw resultaten moet u de voorlopige aanslag zelf wijzigen. U kunt geen bezwaar indienen.

Tip

Verwacht u een hogere belastbare winst dan het bedrag dat op uw voorlopige aanslag staat? Wijzig uw aanslag meteen. U voorkomt zo dat u na afloop van het belastingjaar aanvullend een bedrag moet voldoen. U kunt ook geconfronteerd worden met belastingrente. De belastingrente bedraagt voor de vennootschapsbelasting minimaal 8% en voor de overige belastingen minimaal 4%.

 1. Laat uw belastingschulden niet oplopen

Heeft u nog openstaande aanslagen en kunt u deze niet op tijd voldoen? U kunt kort telefonisch uitstel van betaling aanvragen bij de Belastingdienst. De Belastingdienst verleent maximaal vier maanden uitstel van betaling. Uitstel van betaling wordt alleen verleend indien:

 • uw totale openstaande belastingschuld minder dan € 20.000 bedraagt;
 • u nog geen dwangbevel heeft gekregen voor de openstaande belastingschuld;
 • in de openstaande belastingschuld geen onbetaalde vergrijpboete is begrepen;
 • u voor de openstaande belastingschuld niet eerder uitstel van betaling kreeg;
 • er geen sprake is van een aangifteverzuim, oftewel u heeft altijd tijdig aangifte gedaan.

Tip

Denkt u dat u uw openstaande belastingschulden niet binnen maximaal vier maanden kunt betalen? Vraag dan meteen schriftelijk uitstel van betaling aan voor een langere periode. De Belastingdienst verleent namelijk geen uitstel van betaling voor aanslagen waarvoor al eerder kort telefonisch uitstel van betaling is verleend.

 1. Schaf een youngtimer aan

Een auto op naam van uw onderneming biedt de nodige fiscale voordelen. Wel wordt u geconfronteerd met een bijtelling voor privégebruik. Gezien de huidige regelgeving doet u het meeste voordeel op door een youngtimer aan te schaffen. Dat is een auto van vijftien jaar of ouder.

U betaalt 35% bijtelling in plaats van 22% maar als bezitter van een auto van vijftien jaar of ouder betaalt u die 35% over de dagwaarde van het voertuig en niet over de nieuwwaarde, zoals bij nieuwe auto’s. De dagwaarde van youngtimers is zoveel lager waarmee u dus uw fiscaal voordeel behaalt.
[/av_textblock]

[/av_one_full]

Scroll naar boven