Eindejaarstips 2016: Tips voor de DGA

[av_textblock size=” font_color=” color=”]

Tips voor de DGA

26 Wat moet u met uw opgebouwde pensioen in eigen beheer?

Indien u als dga nu nog pensioen in eigen beheer opbouwt, moet u er in elk geval voor zorgen dat deze opbouw vóór 2017 is gestopt en de juiste acties daartoe zijn genomen. U kunt niet wachten tot 2017. Indien u wacht riskeert u dat de pensioenaanspraak fiscaal niet meer kwalificeert als pensioen. U kunt geconfronteerd worden met een heffing van maximaal 72% over de commerciële waarde van het totaal opgebouwde pensioen.

Tip

Leg als dga samen met uw BV vast dat de pensioenopbouw stopt vóór 1 januari 2017.

Wat staat u na 1 januari 2017 te wachten? U moet kiezen wat er met het opgebouwde pensioen in eigen beheer gaat gebeuren. Daarvoor krijgt u drie opties. U kunt kiezen voor afkoop. U krijgt drie jaar de tijd om uw pensioen in eigen beheer af te kopen en over te maken naar privé. U kunt kiezen voor een oudedagsverplichting, een nieuwe vorm van pensioen in eigen beheer. Als laatste optie kunt u kiezen om uw toekomstige opbouw te staken en uw reeds opgebouwde pensioen te laten staan.

Let op

Ga goed na welke optie de juiste voor u is. Elke optie heeft ook nog eens eigen voorwaarden waaraan u dient te voldoen.

27 Hoe hoog is uw gebruikelijk loon?

Ga na of u het juiste loon hebt opgegeven als dga. Uw loon bedraagt het hoogste van de volgende bedragen:

  • 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking;
  • het hoogste loon van de overige werknemers van de BV of daarmee verbonden vennootschappen (lichamen);
  • € 44.000.

Ligt u loon lager dan deze bedragen? Dan moet u dit wel aannemelijk kunnen maken.

Tip

Minimumloon voor startende innovatieve dga:

U mag als dga vanaf 1 januari 2017 afwijken van het gebruikelijk loon indien u kwalificeert als startende innovatieve ondernemer.

Tijdens de eerste drie jaar na de start mag u uw loon verlagen tot het minimumloon.

28 Bonus of dividenduitkering?

Een extra beloning aan het einde van het jaar kan plaatsvinden in de vorm van een bonus. Let wel op dat dit als loon wordt belast tegen een hoog tarief. U kunt ook kiezen voor een dividenduitkering. Deze valt in een lager aanmerkelijk belangtarief van 25%. Ga na of u de extra beloning in de vorm van loon of in de vorm van een dividenduitkering wilt ontvangen.

29 Voorkom belastingrente: verzoek om een voorlopige aanslag

Met betrekking tot uw aanslag vennootschapsbelasting 2015 rekent de Belastingdienst vanaf 1 juli 2016 een rente van 8%! Voorkom dat u deze hoge rente verschuldigd wordt en controleer of uw voorlopige aanslag juist is. Is deze te laag, vraag dan zo snel mogelijk een nieuwe voorlopige aanslag aan.

Tip:

Vraag ook om een lagere voorlopige aanslag als uw voorlopige aanslag te hoog is. In tegenstelling tot vroeger kunt u niet meer “sparen” bij de Belastingdienst. De Belastingdienst vergoedt namelijk over het algemeen geen rente meer over een te hoge aanslag.

30 Houd rekening met de uitkeringstoets

Indien uw BV een dividenduitkering doet, dan moet er een uitkeringstoets plaatsvinden. Het bestuur moet dan toetsen of het daarmee niet de uitbetaling van opeisbare schulden aan de overige crediteuren in gevaar brengt. Bij de toets gaat het om een beoordeling van de betalingsperiode van ongeveer twaalf maanden ná het moment van uitkering. Als het bestuur ten tijde van de uitkering weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de vennootschap na een uitkering niet kan blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden, is het bestuur aansprakelijk voor het tekort dat door de uitkering ontstaat.

31 Leent u zakelijk van en aan uw BV?

De leningsovereenkomsten die u sluit met uw bv, moeten zakelijk zijn. Een lening is over het algemeen zakelijk als ook een onafhankelijke derde een dergelijke lening onder dezelfde voorwaarden en omstandigheden zou aangaan of verstrekken. Dit betekent dat de lening in ieder geval zakelijke voorwaarden moet bevatten. Of een leningsovereenkomst zakelijk is, zal van geval tot geval beoordeeld moeten worden en is geheel afhankelijk van de individuele feiten en omstandigheden. Een aantal aandachtspunten dat in ieder geval van belang is: schriftelijke vastlegging van de leningsovereenkomst met daarin een aflossingsschema, een terugbetalingsverplichting, zakelijke afspraken over de gevolgen wanneer u of de bv zich niet aan de afspraken houdt of kan houden, zekerheden en uiteraard een zakelijke rente.

Tip:

Overleg met onze adviseurs of uw leningsovereenkomsten zakelijk zijn en wat de fiscale gevolgen kunnen zijn.

Tip

Meld lening BV voor eigen woning in de aangifte:

Indien u een eigenwoninglening bij uw eigen BV heeft waarop u voor de eigenwoningrenteaftrek verplicht moet aflossen, dan moet u de gegevens over deze lening doorgeven aan de Belastingdienst. U dient de informatie te verstrekken in de inkomstenbelastingaangifte 2016 en daarin ook de renteaftrek te claimen.

32 Denk aan uw sociale verzekeringsplicht

Ga na of uw sociale verzekeringsplicht voor de premies werknemersverzekeringen goed is vastgesteld. Bent u wel of niet verplicht verzekerd? U bent verplicht verzekerd indien er sprake is van een gezagsverhouding tussen de bestuurder en de vennootschap. Hierbij telt mee dat de bestuurder ook aandeelhouder is en niet tegen zijn wil kan worden ontslagen.

U hebt geen verzekeringsplicht indien u als bestuurder:

  • al dan niet tezamen met uw echtgenoot, een zodanig aantal aandelen houdt dat u volgens de statuten van de vennootschap over uw ontslag kan besluiten;
  • tezamen met uw bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad, al dan niet tezamen met uw echtgenoot, aandelen houdt die ten minste twee derde van de stemmen vertegenwoordigen, zodat u over uw ontslag kan besluiten;
  • samen met de andere bestuurders alle aandelen bezitten en als aandeelhouders een gelijk of nagenoeg gelijk deel van het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen.

Lees hier verder:
[/av_textblock]

Scroll naar boven