Eindejaarstips 2016: BTW tips

[av_textblock size=” font_color=” color=”]

BTW tips

18 Straks eenvoudig uw btw over facturen niet-betalende debiteuren terugvragen

U kunt btw die u al hebt afgedragen maar niet (meer) van de debiteur kunt innen, terugvragen bij de Belastingdienst. Deze btw mag niet worden aangegeven op het suppletieformulier en ook niet in de eerstvolgende btw-aangifte. De enige mogelijkheid om deze btw terug te vragen is door middel van een speciaal verzoek. Dit is in de praktijk niet altijd even makkelijk omdat u moet aantonen dat u het gefactureerde bedrag niet heeft en ook niet zult ontvangen. Bijvoorbeeld door een brief van de afnemer of een curator die aangeeft dat er onvoldoende middelen zijn om de vordering te voldoen. Daarnaast zit er ook een deadline aan vast. Het verzoek moet binnen één maand na afloop van het tijdvak waarin is komen vast te staan dat de vordering niet (of niet geheel) zal worden betaald, worden ingediend.

De bovenstaande procedure wordt vereenvoudigd. Het recht op teruggaaf ontstaat in ieder geval wanneer de vergoeding één jaar na opeisbaarheid nog niet is ontvangen. Dit betekent geen apart verzoek meer. U dient enkel de btw over het niet ontvangen bedrag in mindering te brengen in de btw aangifte.

 Let op

De termijn van één maand blijft bestaan. De verwerking in de aangifte dient dus uiterlijk één maand na één jaar na opeisbaarheid van de vergoeding plaats te vinden.

19 Pas de KOR dit jaar nog toe

Indien u op jaarbasis maximaal € 1.883 aan btw (na aftrek van voorbelasting) verschuldigd bent, komt u in aanmerking voor de kleineondernemersregeling (KOR). In dat geval hoeft u een deel van de btw niet te voldoen. Er geldt zelfs een vermindering van 100% indien u op jaarbasis niet meer dan € 1.345 aan btw verschuldigd bent. Ga daarom na of u de KOR kunt toepassen.

Tip

Is uw verschuldigde btw iets hoger dan de grens van € 1.883, dan kan het lonen om bepaalde kosten/investeringen die gepland waren voor 2017 al in 2016 te doen. De btw die drukt op deze kosten/investeringen zal de verschuldigde btw verlagen, waarmee misschien alsnog recht ontstaat op de KOR. Wees u er wel van bewust dat u hierdoor mogelijk in 2017 niet in aanmerking komt voor de KOR.

Let op

De KOR kan alleen worden toegepast door natuurlijke personen. Hieronder vallen ook samenwerkingsverbanden van natuurlijke personen, zoals een maatschap of een vennootschap onder firma.

De Staatssecretaris onderzoekt momenteel of de KOR kan worden vervangen door een facultatieve omzetgerelateerde vrijstelling. Hij heeft de hoop uitgesproken de Tweede Kamer daarover nog in 2016 te informeren.

20 Kies het gunstigste btw-aangiftetijdvak

U mag zelf bepalen of u uw btw-aangifte per kwartaal of per maand doet. Probeer hier een juiste keuze in te maken zodat u een liquiditeitsvoordeel weet te behalen. Kijk bijvoorbeeld of u vaak btw moet afdragen, dan zou een kwartaalaangifte raadzaam zijn. Ingeval u juist te maken hebt met een structurele teruggave van btw, kunt u ervoor kiezen om maandelijks de btw- aangifte in te dienen.

 Let op

Ook jaarlijks btw-aangifte doen is mogelijk. Indien u hiervoor in aanmerking wilt komen, moet u een verzoek indienen

bij de Belastingdienst.

U moet dan wel voldoen aan alle volgende voorwaarden:

  • U betaalt per jaar minder dan € 1.883 btw;
  • U hebt geen vergunning artikel 23 Wet OB;
  • U hebt per jaar voor minder dan € 10.000 aan elk van de volgende activiteiten: intracommunautaire leveringen, intracommunautaire diensten, intracommunautaire verwervingen, afgenomen intracommunautaire diensten.

21 Voorkom contante betalingen brandstof zakelijke auto

U kunt de btw over het onderhoud en gebruik van uw zakelijke auto in aftrek brengen, voor zover de auto wordt gebruikt voor belaste omzet. Dit betekent dat u ook de btw op de brandstof die u betaalt voor uw zakelijke auto als voorbelasting in aftrek kan brengen. U dient wel aan te tonen dat u de brandstof zelf betaald heeft. Bij contante betalingen is het niet altijd duidelijk wie de brandstof heeft betaald. Zorg er daarom altijd voor dat de brandstof wordt betaald met een bankpas, tankpas of creditcard.

22 Bij privégebruik zakelijke auto administratie bijhouden

Gebruikt u de auto van de zaak ook privé? Dan dient u een correctie toe te passen voor de in aftrek gebrachte btw over het privégebruik in de laatste btw-aangifte van het jaar. Deze correctie wordt bepaald aan de hand van uw administratie. Daaruit moet namelijk blijken wat het privégebruik is geweest, waarbij woon-werkverkeer als privégebruik wordt aangemerkt. Ga na of u uw administratie goed hebt bijgehouden. Heeft u geen kilometeradministratie bijgehouden? Dan moet u 2,7% van de catalogusprijs (inclusief btw en bpm) aangeven als verschuldigde btw.

Tip

Vindt het privégebruik plaats later dan 4 jaar na het jaar waarin u de auto in gebruik hebt genomen? Dan neemt u 1,5% in plaats van 2,7% van de catalogusprijs van de auto, inclusief btw en bpm.

 

23 Lagere grens voor kwartaalopgaaf ICP

Heeft u dit jaar in een kwartaal voor meer dan € 50.000 aan goederen geleverd aan ondernemers in andere EU-landen (intracommunautaire prestaties), dan had u maandelijks een opgaaf ICP moeten indienen. Ga na of dit juist heeft plaatsgevonden.

24 Corrigeer uw btw-aangiften

Heeft u de btw in uw aangiften onjuist verwerkt? Dan kunt u bij een btw-correctie van minder dan € 1.000 (te betalen of te ontvangen), gebruik maken van de eerstvolgende aangifte omzetbelasting. Grotere correcties moet u melden in een suppletieformulier Omzetbelasting.

25 Denk aan de factuureisen

Er gelden extra factuureisen indien u handel drijft binnen de EU. Dit geldt ingeval u goederen exporteert naar EU-landen en het gaat om een intracommunautaire levering. Ga na of uw facturen aan deze extra eisen voldoen:

  • Op uw facturen aan klanten die btw-aangifte doen in andere EU-landen moeten de btw-identificatienummers van u én uw klant staan. Vraag het btw-identificatienummer aan uw klant en controleer dit nummer ook;
  • U factureert met 0% btw. Daarom moet op uw factuur een aanduiding staan waaruit blijkt dat het een intracommunautaire levering is. Vermeld op de factuur in elke gewenste taal: ‘tabel II, onderdeel a, post 6, Wet OB ‘68’ of ‘artikel 138, lid 1, Richtlijn 2006/112’.

Lees hier verder:
[/av_textblock]

Scroll naar boven