Eindejaarstips 2018 – Tips voor alle belastingplichtigen

1. Breng uw studiekosten in aftrek

Breng uw studiekosten die u in 2018 betaald heeft in kaart zodat u hiervoor aftrek kunt claimen. U kunt lesgeld, cursusgeld, collegegeld en examengeld betaald in 2018 in aftrek brengen. Ook zijn leermiddelen, die de onderwijsinstelling verplicht heeft gesteld, aftrekbaar. Denk bijvoorbeeld aan een kappersschaar, een hamer, een beitel of schildersbenodigdheden. Hieronder vallen ook boeken, readers, cd-roms en software.

Let op

Houd rekening met een drempel van € 250. Pas als de kosten boven dit bedrag uitkomen dan zijn deze aftrekbaar. Daarnaast dient u aan alle overige voorwaarden voor aftrek te voldoen.

2. Extra giftenaftrek

U kunt in aanmerking komen voor een extra giftenaftrek indien u schenkt aan een culturele algemeen nut beogende instelling (ANBI). Als donateur van een culturele ANBI kunt u in uw aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Aftrekbare giften aan culturele instellingen worden namelijk voor het bepalen van de giftenaftrek verhoogd met 25%, maar in totaal ten hoogste met € 1.250. Benut deze mogelijkheid nog in 2018.

Onder culturele ANBI’s vallen bijvoorbeeld theatergroepen, schouwburgen, bibliotheken, filmhuizen, (pop)podia, letteren-, pop- en filmfestivals en architectuurcentra.

Let op

U kunt zelf nagaan of een culturele instelling de status culturele ANBI heeft. U kunt dit nagaan met het programma ANBI opzoeken. Als achter de naam van de instelling in de kolom activiteit ’Cultuur’ is vermeld, dan heeft deze ANBI de status van culturele ANBI.

3. Breng onderhoudskosten monumentenpand in aftrek

U kunt nog gebruik maken van de aftrek van de kosten voor het onderhoud van monumentenpanden. Breng in kaart of u kosten gemaakt hebt voor het vervangen of repareren van onderdelen van uw rijksmonumentenpand. Dit zijn kosten die u maakt om het pand in bruikbare staat te houden of te herstellen. Ook kosten voor achterstallig onderhoud vallen hieronder. Deze kosten moeten in redelijkheid zijn gemaakt. Het gaat dus niet om een verbetering, zoals een uitbreiding van het pand.

4. Verlaag uw box 3- vermogen

Op 1 januari 2019 zal de grondslag voor uw box 3-vermogen bepaald worden. U betaalt minder belasting als de grondslag van box 3 lager is. Dit kunt u beïnvloeden door bijvoorbeeld uw belastingschulden te betalen voor 1 januari van het nieuwe jaar. Ook kunt een schenking doen of een dure aankoop.

5. Betaal hypotheekrente vooruit

Valt u volgend jaar onder een lagere belastingschijf in de inkomstenbelasting? Dan is het raadzaam om uw hypotheekrente alvast vooruit te betalen. Zo kunt u dit jaar nog uw hypotheekrente aftrekken tegen een hoger belastingtarief. Daarnaast is in 2019 de hypotheekrente nog tegen maximaal 49% aftrekbaar.

Let op!

U kunt maximaal zes maanden van het volgende jaar vooruit betalen. Langer mag niet. Als u dat doet, weigert de Belastingdienst de vooruitbetaalde rente als aftrekpost.

6. Wacht met verkoop eigen woning

Staat uw schuldenvrije woning te koop? Zorg ervoor dat u de verkoop na 1 januari 2019 laat plaatsvinden. Indien de verkoop eerder plaatsvindt zal de verkoopopbrengst in box 3 vallen (peildatum 1 januari 2019) en zult u mogelijk hierover inkomstenbelasting moeten afdragen.

Scroll naar boven