18 Startpunten voor alle belastingbetalers 2024

De algemene heffingskorting bedraagt in 2024 maximaal € 3.362 en wordt afgebouwd met 6,63% van het inkomen uit werk en woning (het box-1-inkomen) voor zover dat meer bedraagt dan € 24.812.

De maximale arbeidskorting bedraagt in 2024 € 5.532 bij een inkomen van € 39.957. Daarna wordt deze korting afgebouwd met 6,51%. Dit afbouwpercentage is ongewijzigd gebleven.

Meer ouderenkorting(en)

De ouderenkorting is een heffingskorting voor de belastingplichtige die bij het einde van het kalenderjaar de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt. De ouderenkorting is verhoogd van € 1.835 naar € 2.010. U krijgt de maximale ouderenkorting bij een inkomen tot en met € 44.770. Daarboven wordt de korting afgebouwd met 15%, waardoor u bij een inkomen van € 58.170 (in 2023: € 53.122) geen ouderenkorting meer krijgt.

Bent u een alleenstaande oudere? Dan hebt u bovendien recht op de alleenstaandeouderenkorting van € 524 (in 2023: € 478).

Hogere gewijzigde IACK

De inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) bedraagt in 2024 maximaal € 2.950. Als u werkt en een kind hebt in de leeftijd tot 12 jaar, kunt u in aanmerking komen voor de IACK. Dat is het geval als u geen fiscale partner hebt of als u die wel hebt maar uw arbeidsinkomen lager is dan dat van uw partner. De hoogte van de korting hangt af van uw arbeidsinkomen. Dat moet in 2024 minimaal € 6.073 bedragen. De IACK bedraagt 11,45% van het arbeidsinkomen voor zover dat meer beloopt dan € 6.073. De maximum IACK bereikt u bij een arbeidsinkomen van € 31.837 (in 2023: € 29.076).

Een andere wijziging betreft het co-ouderschap. Bij co-ouderschap kunt u als ouders voortaan allebei voor de IACK in aanmerking komen als het kind ten minste 156 dagen van het kalenderjaar in elk van uw huishoudens verblijft. Kunt u dit niet aannemelijk maken, dan is doorslaggevend bij welke ouder het kind staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP). Ingeval van echtscheiding is het dus een belangrijk aandachtspunt om dit goed vast te leggen. Overigens wordt vanaf 2025 de inschrijfeis in de BRP vervangen door een materiële eis.  

Het eigenwoningforfait voor woningen met een WOZ-waarde tot € 1.310.000 is 0,35% gebleven. Ook het forfait voor woningen met een WOZ-waarde van € 1.310.000 of meer blijft gelijk: 2,35%. U bent dit tarief alleen verschuldigd voor de WOZ-waarde boven € 1.310.000.

De regeling waarbij u geen eigenwoningforfait hoeft bij te tellen bij uw inkomen als u geen of slechts een kleine hypotheek hebt, de zogenoemde Hillen-aftrek, wordt stapsgewijs in dertig jaar afgebouwd. De aftrek wordt jaarlijks met 3,33% verlaagd. In 2024 bedraagt de aftrek nog 80%.

Het tarief in de eerste schijf van de inkomstenbelasting is vanaf 2024 verhoogd van 36,93% naar 36,97%. Dit tarief geldt ook voor de aftrekposten. Daarnaast is de schijfgrens naar de tweede schijf in de inkomstenbelasting (49,5%) verhoogd van € 73.031 naar € 75.518.

Vanaf 2024 moet u de giften in natura met een hogere waarde dan € 10.000 (per belastingplichtige) per kalenderjaar kunnen onderbouwen met een onafhankelijk taxatierapport of een factuur. Deze eis geldt ook voor een kwijtschelding van een vordering die betrekking heeft op een vermogensbestanddeel in natura. Dergelijke kwijtscheldingen worden aangemerkt als gift in natura. Hierdoor is het niet mogelijk om via deze route aan deze bewijslast te ontkomen. Kunt u de gift in natura met een hogere waarde dan € 10.000 niet onderbouwen? Dan kunt u de waarde van de giften in natura niet in aftrek brengen. Deze nieuwe eis geldt overigens ook voor een vennootschap die belastingplichtig is voor de vennootschapsbelasting.

Als een instelling de ANBI-status verliest, kunt u als donateur de giften niet meer aftrekken, ook al bent u gebonden aan de afspraak om de periodieke giften gedurende een periode van 5 jaar te blijven doen. Vanaf 2024 hebt u de mogelijkheid om in de (notariële of onderhandse) schenkingsakte op te nemen dat de periodieke giften aan de ANBI (of vereniging) in elk geval mogen worden beëindigd bij:

  • statusverlies van de ANBI (of kwalificerende vereniging);
  • faillissement van de ANBI (of kwalificerende vereniging);
  • arbeidsongeschiktheid of werkloosheid van de schenker (of een van de schenkers);

Deze beëindiging is alleen mogelijk als u zelf geen invloed hebt op de genoemde omstandigheden en geldt alleen voor de nog niet vervallen uitkeringen van de periodieke gift. Deze bepaling is alleen van belang voor stopzetting binnen de 5-jaarstermijn.

De belastingrente voor de inkomstenbelasting en andere belastingen (loonbelasting, btw, dividendbelasting) wordt voortaan anders berekend. De basis voor de belastingrente is de ECB-rente voor basisherfinancieringstransacties op 31 oktober van het voorafgaande jaar, vermeerderd met 3% procentpunt en afgerond op een halve procentpunt. Bovendien geldt een minimum van 4,5%. Hierdoor is de belastingrente per 1 januari 2024 gestegen van 6% naar 7,5%. Het verschil met de gewijzigde belastingrente voor de vennootschapsbelasting (10%) is daardoor kleiner geworden.

Tip

U kunt met belastingrente te maken krijgen, als u inkomstenbelasting moet bijbetalen. Dit kunt u voorkomen door een reële inschatting te (laten) maken van de verschuldigde inkomstenbelasting en uw voorlopige aanslag daar op te laten aanpassen.

Tot en met 2026 wordt de box-3-heffing berekend aan de hand van forfaitaire rendementspercentages voor de drie categorieën ‘bank- en spaartegoeden, ‘overige bezittingen’ en ‘schulden’. Voor 2024 is het forfaitaire percentage voor de ‘overige bezittingen’ vastgesteld op 6,04%. Voor de ‘bank- en spaartegoeden’ en de ‘schulden’ worden de percentages voorlopig vastgesteld op 1,03% respectievelijk 2,47%. Het percentage voor ‘bank- en spaartegoeden’ is vastgesteld op het door De Nederlandsche Bank (DNB) gepubliceerde rentepercentage van juli 2023 op deposito’s van huishoudens met een opzegtermijn van maximaal 3 maanden. Het percentage voor de ‘schulden’ is vastgesteld op het door DNB gepubliceerde rentepercentage van juli 2023 over het totale uitstaande bedrag aan woninghypotheken van huishoudens. Dit is de nieuwe berekeningswijze van de  rendementspercentages voor de categorie ‘bank- en spaartegoeden’ en de categorie ‘schulden’. Zo wordt het verschil tussen de voorlopige aanslag en de definitieve aanslag verkleind en daarmee de kans dat u belastingrente (zie hiervoor) moet betalen.

Tot de bank- en spaartegoeden worden overigens ook gerekend aandelen in een reservefonds van een Verenging van Eigenaren (VvE) en een derdenrekening bij een notaris. Dit geldt met terugwerkende kracht naar 1 januari 2023. U kunt hiermee dus al rekening houden bij de aangifte IB 2023 die u vanaf maart 2024 kunt indienen. Tot 1 januari 2023 werden deze vermogensbestanddelen tot de ‘overige bezittingen’ gerekend, waarvoor een veel hoger forfaitair rendementspercentage geldt.

Vorderingen en schulden

Vorderingen en schulden tussen fiscale partners en tussen ouder(s) en een minderjarig kind zijn met terugwerkende kracht tot 1 januari 2023 gedefiscaliseerd. Deze vorderingen en schulden worden in dezelfde aangifte inkomstenbelasting aangegeven en mogen voortaan tegen elkaar worden weggestreept. Per saldo hoeft u deze bestanddelen dus niet meer aan te geven in de IB-aangifte. Dit neemt het nadeel weg in de oude box-3-regeling dat schulden aftrekbaar zijn tegen een laag forfaitair rendementspercentage, terwijl de vordering in de box-3-heffing werd betrokken tegen een hoog forfaitair percentage.

Overige box-3-wijzigingen

Het tarief van box 3 is verhoogd van 32% naar 36% in 2024. Bovendien is het deel van uw vermogen waarover u geen box-3-heffing hoeft te betalen, het heffingvrije vermogen, op 1 januari 2024 niet verhoogd en blijft dus € 57.000 per belastingplichtige (fiscale partners: € 114.000).

Hebt u vorig jaar maximaal € 6.035 aan uw kind geschonken? Dan hoeft uw kind geen aangiftebiljet voor de schenkbelasting in te dienen. Als u meer hebt geschonken, moet uw kind over het meerdere schenkbelasting betalen. In dat geval moet uw kind uiterlijk vóór 1 maart 2024 een aangiftebiljet voor de schenkbelasting hebben ingediend. In 2024 bedraagt het maximale bedrag, waarvoor bij een schenking van ouder aan kind geen schenkingsaangifte hoeft te worden gedaan € 6.633 per kind.

Naast de jaarlijkse schenking kunt u uw kinderen (of hun partners) als zij ouder zijn dan 18 en jonger dan 40 jaar, ook eenmalig een hoger bedrag vrijgesteld schenken. Deze vrij besteedbare schenking bedraagt € 31.813. Daarnaast kunt u aan deze kinderen – in plaats van de eenmalig verhoogde schenking – ook een extra verhoogde vrijgestelde schenking doen van € 66.268. Zij moeten de schenking dan wel gebruiken voor een dure studie. Voor deze schenking is een notariële schenkingsakte nodig. In beide gevallen moeten uw kinderen schenkingsaangifte doen, waarin zij de vrijstelling claimen. De schenkingsvrijstelling eigen woning is per 1 januari 2024 vervallen.

Tot en met 2023 kreeg u een betalingskorting als u een voorlopige aanslag inkomstenbelasting voor het lopende jaar in één keer betaalde vóór de eerste betaaldatum. U kon daarbij de korting direct aftrekken van het te betalen bedrag. Dit voordeel is vanaf 1 januari 2024 afgeschaft.

Hebt u van de Belastingdienst eind vorig jaar een voorlopige aanslag of teruggaaf inkomstenbelasting/ premie volksverzekeringen 2024 ontvangen? Laat deze dan goed controleren. De eindafrekening met de Belastingdienst vindt plaats na afloop van het jaar, wanneer u de aangifte inkomstenbelasting hebt ingediend. Hebt u dan te weinig inkomstenbelasting betaald of juist te veel teruggaaf gehad, dan moet u die belasting alsnog betalen. Verwacht u een wijziging in uw inkomen of in uw privéomstandigheden? Laat dan uw voorlopige aanslag of teruggaaf 2024 controleren en zo nodig aanpassen.

Het kindgebonden budget is in 2024 extra verhoogd. Zo is het maximumbedrag voor uw eerste kind verhoogd met € 750 per jaar en voor uw tweede en volgende kind met € 883 per jaar. Ook gaat het extra kindgebonden budget voor kinderen van 12 tot en met 17 jaar met € 400 per jaar omhoog.

In tegenstelling tot de kinderbijslag is het kindgebonden budget inkomensafhankelijk. Naast het inkomen van u en uw eventuele partner is hiervoor ook van belang het aantal kinderen en de leeftijd die zij hebben. Daarnaast mag ook het (gezamenlijke) vermogen niet te hoog zijn: maximaal € 140.213 als u alleenstaande bent en € 177.301 voor u en uw partner samen. Bent u een  alleenstaande ouder, is uw kind tussen 12 en 17 jaar oud en hebt u een laag inkomen? In dat geval hebt u recht op een aanvullende vergoeding. Het maximum van deze aanvulling bedraagt € 3.480 in 2024.

Toch geen accijnsverhoging op brandstofprijzen

Op 1 april 2023 is de accijns op brandstof omlaag gegaan met 21%. Hierdoor daalde het accijnstarief op benzine met 17,3 eurocent per liter en dat van diesel met 11,1 eurocent per liter. Dit kwam neer op een verlaging van € 9,42 per tank benzine en € 6,04 per tank diesel (uitgaande van ca. 55 liter). Ook de accijns op LPG (waaronder vloeibare propaan en butaan) en LNG werd met 4,4 eurocent per liter verlaagd. Deze accijnsverlagingen golden tot 1 juli 2023, waarna ze werden gehalveerd. Op 1 januari 2024 zou ook de andere helft van de accijnsverlaging eindigen. Maar dat is niet doorgegaan. De accijns op brandstof per 1 juli 2023 is een jaar verlengd en de reguliere indexatie (verhoging) per 1 januari 2024 is niet doorgevoerd.

U kunt als particulier subsidie krijgen op grond van de tijdelijke Subsidieregeling Elektrische Personenauto’s Particulieren (SEPP) voor de aankoop of (private) lease van een nieuwe of gebruikte elektrische auto. Het subsidiebedrag voor een nieuwe elektrische personenauto bedraagt € 2.950. Deze subsidie zou in 2024 worden verlaagd naar € 2.550, maar dat is niet doorgegaan. Het subsidiebedrag voor een gebruikte elektrische auto bedraagt € 2.000. Het aanvraagloket bij de RVO is op 9 januari 2024 geopend. De SEPP-subsidie loopt nog tot 1 januari 2025.

De maximale uurprijzen waarvoor ouders kinderopvangtoeslag kunnen krijgen, zijn in 2024 extra omhoog gegaan. De maximale uurprijs voor dagopvang bedraagt € 10,25 (in 2023: € 9,12), voor buitenschoolse opvang € 9,12 (in 2023: € 7,85) en voor gastouderopvang € 7,53 (in 2023: € 6,85). Per kind kunt u voor maximaal 230 uur per maand kinderopvangtoeslag krijgen. De hoogte van de kinderopvangtoeslag is afhankelijk van het toetsingsinkomen. Deze toetsingsinkomens zijn geïndexeerd. Vanaf een inkomen van € 138.890 (in 2023: € 132.251) ontvangt u 33,3% van de opvangkosten voor het eerste kind. Dit percentage loopt bij een lager toetsingsinkomen op tot 96%. Dit percentage geldt bij een inkomen van € 28.297 (in 2023: € 26.944) of minder.

De maandpremie voor de basiszorgverzekering voor 2024 is verhoogd. U kunt die premiekosten mogelijk drukken door zorgtoeslag aan te vragen. Veel mensen, met name ondernemers, weten niet dat zij hiervoor in aanmerking kunnen komen. Bent u 18 jaar of ouder en hebt u een Nederlandse zorgverzekering? Dan hebt u mogelijk recht op de zorgtoeslag. In 2024 bedraagt deze toeslag maximaal € 123 per maand als u alleenstaand bent of € 236 per maand als u een toeslagpartner hebt. De bedragen zijn lager dan vorig jaar. Dat komt doordat de eenmalige verhoging van 2023 is vervallen. Naast de genoemde voorwaarden moet u ook voldoen aan een inkomenseis en een vermogenseis. Hebt u geen toeslagpartner? Dan mag uw inkomen niet hoger zijn dan € 37.496 (in 2023: € 38.520). Hebt u wel een toeslagpartner, dan ligt de inkomensgrens bij € 47.368 (in 2023: € 48.224) voor u samen. Daarnaast mag u op 1 januari 2024 ook niet te veel vermogen hebben. De vermogensgrens voor de zorgtoeslag per 1 januari 2024 is verhoogd tot € 140.213 (in 2023: € 127.582) voor een alleenstaande en tot € 177.301 (in 2023: € 161.329) als u een toeslagpartner hebt.

Tip

U kunt ook in aanmerking komen voor de zorgtoeslag als u met een inkomensdaling te maken hebt gehad, bijvoorbeeld doordat u minder bent gaan werken of door een echtscheiding. Check of u zorgtoeslag kunt krijgen, maak een proefberekening en verminder de premielast van uw zorgverzekering. 

Het recht op huurtoeslag wordt bepaald door de hoogte van de maximale rekenhuur. Dat is de kale huur plus bepaalde servicekosten. Deze kosten betreffen de schoonmaak- en energiekosten van gemeenschappelijke ruimten, de kosten voor de huismeester en kosten voor dienst- en recreatieruimten. Per soort kosten wordt maximaal € 12 opgeteld bij de huurprijs, ongeacht de werkelijke kosten. De rekenhuur mag niet hoger zijn dan de huurgrens van € 879,66 (in 2023: € 808,06 per maand). Bent u tussen de 18 en 23 jaar? Dan is de huurgrens € 454,47 (in 2023: 452,20). Ook het inkomen en het vermogen beperken uw recht op huurtoeslag. Er is geen vaste inkomensgrens, maar tot een inkomen van € 44.000 (alleenstaande) hebt u meestal nog recht op huurtoeslag. Hoe hoger uw inkomen, des te minder huurtoeslag u krijgt. Hebt u een toeslagpartner of medebewoner? Dan telt hun inkomen ook mee. Om zeker te weten of u recht hebt op huurtoeslag, kunt u een proefberekening maken op de website van de Belastingdienst.

Er is wel een vaste vermogensgrens. U mag op 1 januari 2024 niet meer vermogen hebben dan € 36.952 (in 2023: € 33.748). Hebt u een toeslagpartner, dan mag uw vermogen samen maximaal € 73.904 (in 2023: € 67.496) bedragen. Ook het vermogen van een medebewoner telt mee en mag niet hoger zijn dan € 36.952. U én de medebewoner moeten allebei minder dan dit bedrag aan vermogen hebben. De vermogensgrens die geldt voor een toeslagpartner geldt dus niet voor een medebewoner. 

Let op

Staat uw echtgeno(o)t(e) of geregistreerde partner niet op uw adres ingeschreven? Dan telt zijn of haar vermogen niet mee voor de huurtoeslag, maar wel voor de andere toeslagen.

Het vaste huurcontract voor zelfstandige woonruimten wordt weer de norm. Het wetsvoorstel dat dit regelt is eind vorig jaar ook door de Eerste Kamer aangenomen. Hierdoor wordt voorkomen dat huurders weer op straat komen te staan na een huurperiode van bijvoorbeeld twee jaar. Een contract voor bepaalde tijd kan nu immers nog, zonder opgave van redenen, worden beëindigd aan het einde van de huurtermijn. Maar een vaste huurovereenkomst betekent niet dat een verhuurder een huurder niet meer uit zijn huis kan zetten. In de wet staan op dit moment verschillende opzeggingsgronden op basis waarvan de verhuurder een huurcontract voor onbepaalde tijd alsnog kan opzeggen. Dit kan bijvoorbeeld als:

  • de huurder achterloopt met de betaling van huur;
  • de huurder voor overlast zorgt in de huurwoning;
  • de verhuurder de woning nodig heeft voor dringend eigen gebruik;
  • de huurder niet instemt met een redelijk voorstel voor een nieuw huurcontract; of
  • er bouwplannen zijn op de plek van de woning.

Tijdelijke verhuur blijft in bepaalde gevallen nog mogelijk. Bijvoorbeeld in geval van proefsamenwonen, of omdat de verhuurder de woning nodig heeft voor een familielid. De Wet vaste huurcontracten treedt waarschijnlijk nog voor 1 juli 2024 in werking.

U kunt uw werkervaring, kennis en vaardigheden officieel laten vastleggen in een erkenning van verworven competenties (EVC). Dit ervaringscertificaat wordt afgegeven door een erkende EVC-aanbieder die uw kennis en kunde in kaart brengt en toetst aan de voor de EVC erkende landelijke onderwijs-, beroeps- of branchestandaarden. Voor deze EVC-procedures kunt u gebruikmaken van de ‘Tijdelijke subsidieregeling ter stimulering van EVC-procedures’. De EVC-aanbieder – die de EVC-procedures voorschiet – kan via deze regeling maximaal € 1.000 (incl. btw) subsidie aanvragen bij het subsidieportaal Uitvoering Van Beleid. De EVC-procedure moet hiervoor zijn gestart en afgerond tussen 1 juni 2022 en 29 februari 2024. De EVC-aanbieder brengt de subsidie in mindering op het bedrag dat u als EVC-deelnemer moet betalen. Het aanvraagloket is open tot en met 29 februari 2024 17.00 uur.

Tip

Neemt u deel aan een EVC-procedure bij een erkende EVC-aanbieder of hebt u deze vanaf 1 juni 2022 doorlopen? Zorg er dan voor dat uw EVC-aanbieder deze subsidiekans benut en verminder uw kosten.

Geldlenen, rood staan of kopen op afbetaling is duurder geworden. Sinds 1 januari 2024 is de maximale rente op krediet (de kredietvergoeding) namelijk verhoogd van 14% naar 15%. Dit is het gevolg van de stijging van de wettelijke rente van 6% naar 7%. De wettelijke rente is een van de twee onderdelen waaruit de maximale kredietvergoeding bestaat. Het andere onderdeel betreft een maximale opslag. Die is in juni 2022 verlaagd van 12% naar 8% en dat is in 2024 zo gebleven.

In deze brochure is de stand van zaken in wet- en regelgeving verwerkt tot 1 januari 2024. Hoewel ten aanzien van de inhoud de uiterste zorg is nagestreefd, kan niet volledig worden ingestaan voor eventuele (druk)fouten en onvolledigheden. De redactie, de uitgever en de verspreider sluiten bij deze de aansprakelijkheid hiervoor uit. Voor een toelichting kunt u altijd contact met ons opnemen.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven