7 Startpunten voor de DGA 2024

Box 2 kent sinds 1 januari 2024 twee tariefschijven: een eerste schijf met een tarief van 24,5% voor box-2-inkomen (bijvoorbeeld dividenden of de winst bij verkoop van uw aanmerkelijk belangaandelen) tot € 67.000 en daarboven een tarief van 33%. Heeft u een fiscaal partner? Dan geldt het lage box-2-tarief tot € 134.000 bij een gelijke verdeling tussen u en uw partner.

Als uw bv in 2023 verlies heeft geleden, kunt u zodra de aangifte vennootschapsbelasting 2023 is ingediend, een verzoek doen om voorlopige verliesverrekening. U kunt dan alvast 80% van het verlies verrekenen met winsten uit eerdere jaren. Dit levert uw bv een liquiditeitsvoordeel op, omdat zij eerder kan beschikken over een te verwachten belastingteruggaaf. De voorlopige verliesverrekening wordt later verrekend met de definitieve verliesverrekening.

U moet als aanmerkelijkbelanghouder (5% of groter aandelenbelang) ten minste een gebruikelijk loon opnemen voor het werk dat u voor uw bv verricht. Het gebruikelijk loon wordt in beginsel vastgesteld op het hoogste bedrag uit de volgende reeks bedragen:

  • het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking;
  • het hoogste loon van werknemers in dienst van de vennootschap of daarmee verbonden vennootschappen; of
  • € 56.000 (in 2023: 51.000)

Een fiscale beleggingsinstelling (fbi) is een bv, nv of een fonds voor gemene rekening die zich bezighoudt met het beleggen van vermogen. Als zij aan de voorwaarden voldoet, bedraagt de vennootschapsbelasting 0%. Hiervoor hoeft de fbi geen verzoek te doen. Vanaf 2025 wijzigen deze  speciale regels. Vanaf dat moment mag een fbi niet meer rechtstreeks beleggen in vastgoed. Haar winst wordt dan belast tegen het reguliere tarief in de vennootschapsbelasting. Beleggen in aandelen van een vastgoeddochter-bv mag nog wel. Daarnaast mag de fbi zich niet bemoeien met het bestuur van een verbonden vastgoedlichaam. Ook wordt de financiering met vreemd vermogen beperkt en vervalt de bestaande uitbreiding van het begrip ‘beleggen in vermogen’, die betrekking heeft op investeringen in verbetering of uitbreiding van vastgoed.

OVB-vrijstelling

Bij deze vastgoedmaatregel is een flankerende maatregel opgenomen in de overdrachtsbelasting (OVB). Het gaat daarbij om een voorwaardelijke OVB-vrijstelling in 2024 voor aankopen van vastgoed in het kader van herstructureringen die direct samenhangen met de vastgoedmaatregel.

De belastingrente voor de vennootschapsbelasting (bronbelasting en solidariteitsbijdrage) wordt vanaf 2024 anders berekend. De basis voor de belastingrente is de ECB-rente voor basisherfinancieringstransacties op 31 oktober van het voorafgaande jaar, vermeerderd met 5,5% procentpunt en afgerond op een halve procentpunt. Bovendien geldt een minimum van 5,5%. Op grond van deze gewijzigde berekeningswijze is de belastingrente voor de vennootschapsbelasting op 1 januari 2024 verhoogd van 8% naar 10%.

Tip

Uw bv kan met belastingrente te maken krijgen, als zij vennootschapsbelasting moet bijbetalen. Dit kunt u voorkomen door een reële inschatting te (laten) maken van de verschuldigde vennootschapsbelasting en de voorlopige aanslag daar op te laten aanpassen.

Een bv kan de giften aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI) of aan een steunstichting sociaal belang behartigende instelling (SBBI) aftrekken van haar winst. Op Prinsjesdag 2023 was voorgesteld om de giftenaftrek in de vennootschapsbelasting af te schaffen, maar dat is toch niet doorgegaan. Wat van het voorstel is overgebleven is dat de gift niet meer als een winstuitdeling aan de aandeelhouder wordt aangemerkt. Ook is de beperking van de giftenaftrek tot ten hoogste 50% van de winst met een maximum van € 100.000 vervallen. Hierdoor zijn ook grotere giften vanuit uw bv aftrekbaar geworden. U hoeft hierop ook geen dividendbelasting meer in te houden.

De grens waarboven u over een schuld bij de eigen bv box 2-belasting moet betalen, is fors verlaagd van € 700.000 naar € 500.000. Bedragen de schulden aan uw eigen bv (niet zijnde eigenwoningschulden) tussen de € 500.000 en € 700.000, dan zult u (ook) dit jaar moeten aflossen op deze schulden om aan de box-2-belasting te ontkomen. Eind 2024 controleert de Belastingdienst de  schuldenlast bij uw eigen bv.

Let op

Gaat u een eigenwoningschuld aan met uw eigen bv, zorg er dan voor dat u een hypotheekrecht verstrekt aan uw eigen bv. Anders valt deze schuld niet onder de uitzondering!

Twee reparaties

Vanaf 2024 zijn er twee reparaties uitgevoerd aan de regels voor het lenen van de eigen bv.

De ene reparatie betreft de situatie waarin u als aanmerkelijk belanghouder (5% of meer aandelenbelang) emigreert. Dan wordt een conserverende aanslag opgelegd, waarvoor u uitstel van betaling krijgt. Deze aanslag wordt ingevorderd voor zover u na emigratie inkomen uit uw bv geniet. Zonder nadere regels zou de conserverende aanslag ook kunnen worden ingevorderd als u na emigratie bovenmatig leent van een in het buitenland gevestigde vennootschap, waarin u een aanmerkelijk belang hebt. Vanaf 2024 wordt in deze situatie de conserverende aanslag niet ingevorderd.

De andere reparatie betreft de verdeling van het maximumbedrag bij het einde van het fiscaal partnerschap. Dit maximumbedrag is sinds 1 januari 2024 in beginsel € 500.000. Daarbij wordt opgeteld het bedrag boven € 500.000 dat belast is geweest. Daarmee wordt voorkomen dat ieder jaar het meerdere boven de € 500.000 opnieuw wordt belast. Hiermee wordt rekening gehouden bij de toerekening van het maximumbedrag aan de ex-partners.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven